PDF להורדה

ביטוח לאומי – שומות לשנים 2009-2012 – עדכון חשוב

שנה: 2017

מספר החוזר: 63.2017


ברצוננו להביא לידיעתכם,  כי לאחרונה קיבלנו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי על סיום הטיפול בהפרשי השומה לשנים 2009-2012.

צפוי, כי בימים הקרובים יישלחו לכל קיבוץ תוצאות החישוב שלו, לגבי כל שנה בנפרד, כאשר תוצאות החישוב ירשמו לחובת/זכות חשבון הקיבוץ בביטוח הלאומי.

חשוב!

לאחר קבלת ההודעה מהביטוח הלאומי – נבקשכם, להעביר אלינו את תוצאות החישוב, על מנת שנוכל לבחון זאת מול הסיכומים שהושגו.

נזכיר, כי לפני כשנה, מיד בתום סיום סגירת השומות לשנים 2003-2008, החל המוסד לביטוח לאומי לערוך את חישוב הפרשי שומה לשנים 2009-2012. החישוב נעשה בהתאם להוצאות המחיה בדוחות הכספיים ובהתייחס למסקנות ממצאי הביקורת, שהוגשו לביטוח הלאומי, על ידי רואי החשבון, שמינה המוסד לבדיקת הדוחות הכספיים של הקיבוצים.

נציין, כי בהתאם לממצאים, שעלו בביקורות השומה לשנים 2003-2008, לדעת המוסד לביטוח לאומי יש לזקוף סכומים מהותיים להוצאות המחיה – סכומים אשר יוצרים, לכאורה, הפרשים גדולים לשנים האמורות. מנגד, לדעתנו, חלק מהטענות סותרות את ההסכמות הקיימות לאורך השנים, ובנוסף, העלינו שורה של טיעונים מקצועיים – חלקם עקרוניים וחלקם פרטניים – לגבי ממצאים נוספים, שהועלו על ידי רואי החשבון מטעם הביטוח הלאומי.

עתה, המוסד לביטוח לאומי נערך לקראת עריכת השומות לשנים 2013-2015 ולשם כך, שלח לקיבוצים דרישה להעברת נתונים. בעקבות זאת, פנינו לקיבוצים בבקשה להעביר אלינו את הנתונים לבדיקה (באמצעות קובץ אקסל, ששלחנו).

הנתונים שיועברו – ייבדקו וייבחנו על ידינו ולאחר מכן נעבירם, במרוכז, למוסד לביטוח לאומי.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן