PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יוני 2017 (תקציר, עדכון שני)

שנה: 2017

מספר החוזר: 61.2017


     תיקון 27 – הצעד הראשון (בינתיים ללא תקנות)

באיחור של חודש מהמועד המתוכנן (1 במאי 2017) – החליטה מועצת הרשות למים וביוב להפעיל את תעריפי מקורות החדשים החל מיום 1 ביוני 2017.

התעריפים החדשים, מתייחסים לתעריף א' לצריכה ביתית (הכמות המוכרת), שמחירם יופחת, כאמור, החל מראשית חודש זה בשיעור של 14.5% ויעמוד על 1.604 ש"ח למ"ק (במקום 1.877 ש"ח שהיה בתוקף עד סוף מאי).

תעריף זה חל על מים לצרכנים שאינם מתואגדים – קיבוצים ומושבים. לצרכנים המתואגדים התעריף הוא גבוה יותר, בשל עלות התאגיד, ויעמוד על 6.54 ש"ח למ"ק.

אין שינוי בכל תעריף שמעבר לכמות המוכרת, ככל שמדובר בצריכה הביתית.

במסגרת ההחלטה על הפחתה זו – נקבעה, כזכור, גם הפחתה בתעריפי חברת מקורות על המים השפירים לחקלאות, והיא תעמוד החל מיום 1 ביוני 2017 על 1.98 ש"ח למ"ק. הוזלה של 21% לעומת התעריף שבתוקף, העומד על 2.506 ש"ח למ"ק.

במסגרת הפרסום של רשות המים לא אוזכרו (בינתיים) תעריפי המים, שבהפקה עצמית, האמורים להתייקר, וזאת בשל אי פרסום התקנות המפורטות. לא ברור, כעת, מועד פרסומן וזאת (כנראה) בשל הערעורים הרבים, שהופנו למועצת הרשות למים, שכללו עשרות רבות של שימועים.

כמו כן, לא נמסר כל פירוט על תעריפים למים לשימושים אחרים כגון – לתעשייה, לגינון, מים מליחים וכדומה.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

 

 

דילוג לתוכן