PDF להורדה

הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים

שנה: 2017

מספר החוזר: 60.2017


רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות, החלות על חברות, שהוענקו להן מענקים על ידי הרשות. התקנות החדשות יחליפו את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), תשנ"ו-1996.

ההוראות החדשות ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017.

להזכירכם, על מקבלי הטבות מאת רשות החדשנות להגיש דיווחי תמלוגים לקרן תמורה, עבור המחצית הראשונה של 2017 עד ליום 1 בספטמבר 2017.

להלן השינויים העיקריים ביחס לתקנות הקיימות בנושא שיעורי התמלוגים:

תמלוגים ישולמו בשיעורים משתנים שיחושבו באחוזים ממחיר המכירה של המוצר, בהתאם לשיוך החברות לקטגוריות כדלקמן:

  • חברה קטנה – תחויב בתמלוגים בשיעור של 3%

חברה קטנה, לצורך סעיף זה – מקבלת האישור מרשות החדשנות, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר.

  • חברה גדולה – תחויב בתמלוגים בשיעור של 5%

חברה גדולה, לצורך סעיף זה – מקבלת האישור מרשות החדשנות, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר.

  • חברת "תעשייה מסורתית" – תחויב בתמלוגים בשיעור של 1.3% (ותהיה פטורה מתשלום תמלוגים – בכפוף לתנאים מסוימים)

חברת "תעשיה מסורתית", לצורך סעיף זה – מקבלת האישור, אשר מתקיימים בה כל אלה:

  • סווגה בידי ועדת המחקר כתאגיד שעיקר פעילותו בענף הטכנולוגיה המסורתית או הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  • היקף הוצאות המחקר והפיתוח של החברה, בשנה הקודמת להגשת הבקשה, אינו עולה על 7% ממחזור המכירות שלה, למעט חברה, שמחזור מכירותיה השנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה נמוך מ-10 מיליון ש"ח.
  • הכנסותיה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו קטנות מ-70 מיליון דולר.

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן