PDF להורדה

שיעורי מס החברות והמס ליחיד – החל משנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 6.2017


ברצוננו לעדכנם, כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, אושר הפרק העוסק בשינוי מדיניות המס. על פי החוק שאושר הופחתו שיעורי מס החברות והמס ליחיד.

מס החברות ירד משיעור של 25% כיום ל-23% – בשתי פעימות:

  • ב-1 לינואר 2017 שיעור המס ירד ל-24%.
  • ב-1 לינואר 2018 שיעור המס ירד ל-23%.

כמו כן, יופחת המס על רווח הון ושבח ריאלי של נכסי מקרקעין של חברות מ-25% ל-23%, כמפורט לעיל.

נזכיר, כי החל מיום ה-1 בינואר 2016, הורד שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%[1].

שיעורי המס ליחיד (על הכנסה מיגיעה אישית) יופחתו, כדלקמן:

מדרגת המס השנתית

ש"ח

שיעור המס הנוכחי שיעור המס

משנת 2017

        עד 62,640 10% 10%
62,641 – 74,640      14% 10%
74,641 – 107,040 14% 14%
107,041 – 166,320 21% 20%
166,321 – 171,840 31% 20%
171,841 – 237,600 31% 31%
237,601 – 238,800 34% 31%
238,801 – 496,920 34% 35%
      מכל שקל נוסף 48% 47%

במקביל שיעור המס על הכנסות גבוהות (מס יסף) – הועלה ל-3% והתקרה ממנה מתחייבים בתשלומו הורדה ל-640,000 ש"ח.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 2/16.

דילוג לתוכן