PDF להורדה

מיסוי בינלאומי – הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"

שנה: 2017

מספר החוזר: 57.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי  טופס  1130 של רשות המסים עודכן. הטופס המעודכן נועד לאפשר לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש אפשרות לבחור ב"שנת הסתגלות", על מנת שלא להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס בשנה הראשונה למגוריו בישראל.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה בוצעה רפורמה משמעותית בהטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, כאשר מטרתה העיקרית הינה קליטת עלייה, החזרת הון אנושי ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי. הרפורמה קבעה אפשרות לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש לבחור ב"שנת הסתגלות", כך שלא ייחשב כתושב ישראל לצרכי מס בשנה הראשונה, למרות שמגוריו ומרכז חייו הועתקו לישראל.

הבחירה מעניקה אפשרות לבחון את המשך הדרך בישראל לאחר שהות של כשנה. במשך שנת ההסתגלות ייחשב העולה החדש, או תושב חוזר ותיק – כתושב חוץ לכל דבר ועניין. ככל שתתקבל החלטה להמשיך ולגור בישראל – שנת ההסתגלות תובא בחשבון לצורך ספירת תקופות הפטור. במקרה בו היחיד החליט לעזוב את ישראל במהלך שנת ההסתגלות, הוא ייחשב כמי שלא עלה או לא חזר לישראל מלכתחילה. כך למשל, יחיד שעזב את ישראל בטרם תום שנת ההסתגלות ובחר להעתיק את מושבו בחזרה לחו"ל, ייחשב כתושב חוץ לאורך כל התקופה. בהתאם לכך, שנת ההסתגלות לא תימנה במניין השנים בהן נחשב היחיד כתושב ישראל לשם סיווגו כ"תושב חוזר ותיק". נציין, כי אם היחיד מבקש לחזור לישראל בשנית, שנת ההסתגלות לא תיפגע במשך התקופה בה הוא נדרש להיות תושב חוץ.

את הבקשה לשנת הסתגלות יש להגיש באמצעות טופס 1130, תוך 90 ימים מיום ההגעה לישראל. שנת ההסתגלות תחל במועד הגעת היחיד לישראל והמודיע לא ייחשב בשנה זו כתושב לצרכי מס.

"יום ההגעה לישראל" יהא המוקדם מבין המועדים להלן:

  • יום סיווגו של היחיד כעולה חדש או תושב חוזר, בהתאם למבחני משרד הקליטה.
  • המועד הראשון בו עמד לרשות היחיד בית קבע בישראל בין אם בבעלותו, או בין אם שכור על ידו, או שיש לו רשות להשתמש בו ואין לו בית קבע אחר בעולם.
  • במידה ומדובר ביחיד בעל משפחה, המועד הראשון בו לרשות היחיד או משפחתו בית קבע בישראל, בין אם בבעלותם ובין אם שכור.
  • היום בו החל היחיד לשהות בישראל תקופה של 183 ימים במהלך שנת המס.

 

אנו ממליצים במידת הצורך לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וסיוע בנושא.

לקבלת הטופס ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן,

בטלפון: 077-6467030,  Guyhen@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן