PDF להורדה

מיסוי בינלאומי – יישום הסכם ה-FATCA

שנה: 2017

מספר החוזר: 56.2017


ברצוננו לעדכנכם, אודות חוזר מס הכנסה 3/2017 העוסק בהבהרות בדבר אופן יישום הסכם ה-FATCA. החוזר נוגע למוסדות פיננסיים בישראל, ליחידים וישויות משפטיות להם חשבונות פיננסיים בישראל.

נציין, שהחוזר נועד למתן הבהרות ובכל מקרה החוק והתקנות ליישום ההסכם, שהוצאו מכוחו, גוברים על חוזר זה.

נזכיר, כי ב-30 ביוני 2014 נחתם הסכם בין ישראל לארה"ב במסגרת המאבק בהעלמות מס, שיפור ציות למיסוי הבינלאומי ויישום חוק ה-FATCA. במסגרת ההסכם התחייבה ממשלת ישראל להורות בחקיקה למוסדות הפיננסיים הישראליים לבצע בדיקות נאותות לחשבונות הפיננסיים המנוהלים על ידם ולהעביר לרשות המסים בישראל מידע אודות חשבונות בנקים אמריקאים. ממשלת ארה"ב התחייבה להעביר מידע לגבי חשבונות פיננסיים בבעלות תושבי ישראל המנוהלים על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב.

להלן עיקר ההבהרות בחוזר:

  • תחולת חובת הדיווח – חובות הדיווח מכוח הסכם ה-FATCA חלות על "מוסד פיננסי ישראלי מדווח". דהיינו, מוסד הנדרש בהעברת מידע מכוח חקיקה פנימית במדינה הרלבנטית. מכאן שישנה חשיבות רבה לסיווג ישות כ"מוסד פיננסי".

ישנן כמה אפשרויות לסיווג ישות כ"מוסד כפיננסי":

  •       מוסד לפקדונות – לרבות תאגיד בנקאי, חברה המנפקת כרטיסי אשראי טעונים בסכומי כסף מראש, אתרי מסחר מקוונים המנהלים חשבונות כספיים, נותני שירותי מטבע שמנהלים פקדונות בעבור אחר ועוד.
  •       מוסד למשמורת – מוסד המחזיק נכסים פיננסיים בשביל אחר והכנסתו מהנכסים או מהשירותים שווים לפחות ל-20% במצטבר מכלל הכנסותיו בתקופה הקצרה מבין שלוש שנים או פרק הזמן שחלף מיום הקמת המוסד.
  •       ישות השקעות – ישות העוסקת במסחר במכשירים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות וכדומה.
  •       חברת ביטוח – לרבות חברה המחזיקה בחברת ביטוח אשר מנפיקה חוזה קצבה, חוזה אנונה, או חוזה ביטוח בעל ערך פדיון.

 

 

  • בדיקת נאותות – בהתאם לפקודת המסים והסכם ה-FATCA, על המוסד הפיננסי מוטלת אחריות לזיהוי בעלי החשבון ודיווח על חשבונות פיננסיים בבעלות תושב ארה"ב. המוסד רשאי לחפש אינדיקציות לכך שבעל החשבון הינו תושב ארה"ב ולבחון את סבירות הצהרת בעל החשבון לעניין קביעת תושבותו לצרכי מס. בנוגע לחברות, המוסד רשאי לחפש מידע הזמין לציבור. בנוסף, יש לבצע בדיקת נאותות ולסווג חשבון, שכבר דווח, גם במצבים של חשש ממשי שנעשו פעולות כדי להתחמק מזיהוי ודיווח.
  •         בדיקת נאותות על חשבונות הקיימים ליחיד – ישנם חשבונות פיננסיים שאין חובה לבצע לגביהם בדיקת נאותות. ההכרעה בנושא תהא בהתאם ליתרת סגירת החשבון וערך הפדיון של חוזי הביטוח או האנונה שבחשבון. כך בחשבון של יחיד שאינו עולה על מיליון דולר, יש לבצע חיפוש אלקטרוני במאגר הנתונים אחר סממן המעיד על כך שבעל החשבון תושב ארה"ב. יש לציין שאף במידה ונמצא סממן של ארה"ב, ישנן אסמכתאות שבהצגתן החשבון לא ייחשב כבר דיווח כגון סממנים מגורים, דרכון זר ועוד.
  •         בדיקת נאותות על חשבונות הקיימים לישות – בדומה ליחיד, בדיקת הנאותות תיעשה בהתאם ליתרת החשבון.
  • חובות רישום ודיווח – ההבהרות כוללות את שלבי רישום מוסד פיננסי החייב בדיווח: רישום באתר ה-IRS, הנפקת "כרטיס חכם", פתיחת תיק במס הכנסה ורישום באמצעות טופס 940. בנוסף, ההבהרות מפרטות את פרטי הדיווח בגין החשבונות ברי הדיווח.

 

פרסום חוזר ההבהרות ליישום הסכם ה- FATCA טומן בחובו השלכות רבות, המחייבות ירידה לפרטים על ידי מי שעשוי להיחשב כתושב ארה"ב הפועל בישראל ולהפך. אנו ממליצים ללקוחותינו את שירותנו לשם קבלת סיוע וייעוץ בנושא.

 

לקבלת חוזר מס הכנסה 3/2017 ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן,

בטלפון: 077-6467030,  Guyhen@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן