PDF להורדה

עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

שנה: 2017

מספר החוזר: 54.2017


בשבועות האחרונים אנו עדים לאכיפה מוגברת של רשויות המס, הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי, על פעילות בינלאומית של חברות ישראליות. פעילות זו לוותה ברעש תקשורתי גדול עם מעצרם של מנהלים בכירים בחברות אלו.

ניתוח הפעילות הבינלאומית של חברות ישראליות בחו"ל חיוני לצורך עמידה ברגולציה המיסויית ומזעור חבות המס שלהן, בישראל ובחו"ל.

להלן יוצגו מספר דגשים במישור המיסוי הבינלאומי, אשר הקפדה עליהם חיונית בהקשר זה:

  • שליטה וניהול בישראל

ישנן שתי אופציות חלופיות להחלת חוקי המס בישראל על חברה:

  1. באמצעות בחינת מקום התאגדות החברה – חברה שהתאגדה בישראל חבה במס ללא קשר למקום פעילותה, בארץ או בחו"ל.
  2. החלת חוקי המס הינה באמצעות מבחן השליטה והניהול. חברה זרה תהא חייבת במס באם השליטה והניהול בה מופעלים מישראל, ללא קשר לתושבות בעלי מניותיה.

מדובר בקריטריון סבוך, אשר מופעל פעמים רבות על ידי רשויות המס במטרה למסות חברות זרות בישראל.

יודגש, כי במקרים מסוימים, גם קיומה של אמנה למניעת כפל מס אינו מסייע. בסיטואציות בהן נתקלנו, רשויות המס בישראל, תבעו מחברות זרות לשלם מס חברות מלא בישראל, בהתעלם מהמס ששולם בחו"ל.

  • חברה נשלטת זרה (חנ"ז)

הגדרת חברה כחברה נשלטת זרה (חנ"ז) הינו הסדר אשר במסגרתו ממוסות חברות זרות, המוחזקות על ידי תושב ישראל, אשר מרבית הכנסותיהן או רווחיהן פאסיביות (כגון הכנסות מריבית, דיבידנד, תמלוגים ושכר דירה).

משסווגה החברה כחנ"ז, בעל המניות מחויב לשלם מס דיבידנד בישראל (בשיעור של 30%), גם אם החברה הזרה טרם חילקה את רווחיה.

 

  • חברת משלח יד זרה (חמי"ז)

בדומה להסדר לגבי חנ"ז, מדובר בהסדר הקובע, שתושב ישראל הפועל באופן אישי באמצעות חברות זרות, יחויב במס שולי בישראל (עד 50%), גם אם ההכנסות התקבלו בידי החברה הזרה וטרם חולקו לבעל המניות.

קיימת רשימת מקצועות חופשיים, אשר, לפי עמדת רשויות המס, מצביעים על סיווג החברה כחמי"ז – כגון: ניהול, ייעוץ, תכנות מחשבים ורבים אחרים.

  • מוסד קבע

רווחי חברה תושבת מדינה יהיו כפופים למס באותה מדינה בלבד, אלא אם החברה מנהלת עסקים באמצעות מוסד קבע במדינה אחרת.

דהיינו, במידה וניהול החברה מתבצע ממקום עסקים קבוע במדינה אחרת, על ידי נציג או משרד באותה מדינה (למשל, חברה ישראלית, אשר מנהלת עסקים בארצות הברית באמצעות סניף או נציג באותה מדינה) – יש לבחון האם נוצרת גם חבות מס בארה"ב.

מוסד קבע יכול ליצור חשיפת מס משמעותית במדינה הזרה ולהביא לתשלום כפל מס. הדבר נכון גם במקרה ההפוך, בו לחברה זרה מוסד קבע בישראל.

 

תכנון מס אופטימאלי מתחשב במגוון משתנים כגון: חוקי המס במדינות הרלבנטיות, אמנות מס, בחירת סוגי העסקאות המתאימות, התעדכנות והתחשבות בשינויי חקיקה ומיסוי, הקפדה על צורת התאגדות נכונה, ניסוח חוזים בהתאם להוראות המיסוי ועוד.

אנו ממליצים ללקוחותינו את שירותנו בבדיקת אופי פעילותם הבינלאומית, לצורך עמידה בחוקי המס השונים והקטנת חבות המס.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030

Guyhen@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן