PDF להורדה

הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6

שנה: 2017

מספר החוזר: 53.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי אושרה הוראת שעה המגדילה את נקודות הזיכוי במס הניתנות להורים לילדים שטרם מלאו להם 6 שנים בשנת המס, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנים 2017 ו-2018[1].

הוראת השעה תחול בתקופה שבין ה-1 בינואר 2017 ל-31 בדצמבר 2018.

להלן עיקרי הוראת השעה:

  • אישה נשואה והורה במשפחה חד הורית, שכלכלת הילדים עליו – זכאים ל- 1.5 נקודות זיכוי בעד כל ילד בשנת לידת הילד ול-0.5 נקודת זיכוי בשנת בגרותו (השנה שבה מלאו לו 18 שנים) ול-2.5 נקודות זיכוי בעד כל ילד החל בשנת המס, שלאחר שנת לידת הילד ועד תום שנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

יצוין, כי בגין ילד שנולד בשנת 2017 או בשנת 2018 – האישה רשאית לבחור האם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה – תובא בחשבון בשנת המס בה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.

  • גבר נשוי והורה במשפחה חד הורית, שכלכלת הילדים אינה עליו – זכאים ל-1.5 נקודת זיכוי בשנת לידת הילד ול-2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס, שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לתום שנת המס בה מלאו לו חמש שנים.

 

 

 

 

להלן טבלאות מרכזות:

 

נקודות זיכוי[2] לאישה ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים עליו, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס:

 

גיל הילד בשנת המס נקודות זיכוי טרם קבלת התיקון המוצע נקודות זיכוי על פי התיקון המוצע (לשנים 2017 ו-2018)
לידה ½ ½1
שנה עד חמש שנים 2 ½2

 

 

 

 

נקודות זיכוי לגבר ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת הילדים אינה עליו, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס:

גיל הילד

בשנת המס

נקודות זיכוי טרם קבלת התיקון המוצע נקודות זיכוי על פי התיקון המוצע (לשנים 2017 ו-2018)
לידה 1 ½1
שנה 2 ½2
שנתיים 2 ½2
שלש שנים 1 ½2
ארבע שנים ½2
חמש שנים ½2

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), תשע"ז-2017.

[2]  ערך נקודת זיכוי בשנת 2017 – 2,850 ש"ח (לחודש – 215 ש"ח).

דילוג לתוכן