PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מאי 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 52.2017


  1. תיקון 27 בעין הסערה

נכון למועד כתיבת שורות אלה אין עדיין תקנות ברות תוקף לתיקון 27 לחוק המים, שנכנס לתוקפו ביום 1 במאי 2017.

בהיעדר תקנות, כאמור – ואם אלה לא תכנסנה לתוקפן עד סוף החודש – לא יחולו השינויים המתוכננים להיכנס לתוקף מראשית החודש, ובראשם הפחתה של מחירי המים השפירים לצרכני מקורות, בשיעור של 0.526 ש"ח למ"ק, וייקור התעריפים המושתים על מפיקי מים שפירים פרטיים בשיעור של 0.26 ש"ח למ"ק.

 

  1. התארגנות מחדש – אגודת מפיקי, ספקי וצרכני מים חקלאיים פרטיים

בימים אלה פרסמו ראשי ארגון אגודות המים הפרטיות, שהיו עד היום חלק מהתאחדות חקלאי ישראל ופרשו ממנה – את ייעודן החדש, מטרתן ודפוסי הפעולה המתוכננים לעתיד.

בראש ההתארגנות, המתכוננת גם להחלת תיקון 27 על אגודות מי הקולחין הפרטיות (המפיקות ומספקות כיום כ-160 מלמ"ק!), עומדים כעת – עד לבחירות המתוכננות: יו"ר – יועד לודר, חברי הנהלה מצומצמת: ארז וייסמן, הלל גרוסר, רן בן-נון, צביקי גרבר ועוד שני מנהלי אגודות מים בדרום.

 

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

שיהיה לכולנו חג שבועות שמח!

דילוג לתוכן