PDF להורדה

מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר

שנה: 2017

מספר החוזר: 51.2017


ברצוננו לעדכנכם, בדבר החלטת מיסוי[1] העוסקת במיסוי הכנסת עבודה של יחיד, שהופקה מחוץ לישראל, בהיותו תושב חוץ, ושהתקבלה לאחר חזרתו למעמד תושב ישראל.

להחלטה השלכות הן במיסוי תושב חוזר והן בתהליך ניתוק התושבות וחידושה.

אזרח ישראל, הנחשב "תושב חוץ", פטור ממס בישראל על הכנסותיו בחו"ל. בנוסף, במידה ושב האזרח לישראל לאחר ששהה כשש שנים רצופות בחו"ל, ייחשב "תושב חוזר", הזכאי לפטור ממס בישראל בגין הכנסות פאסיביות בתנאים מסוימים. נציין, שתושב ישראל חייב במס על הכנסה שהופקה מחוץ לישראל.

החלטת הרשות נסובה אודות יחיד ומשפחתו, שהעתיקו את מרכז חייהם מישראל לארה"ב בשנת 2006, לצרכי עבודה של היחיד בחברה אמריקאית. בשנת 2011 עזב היחיד את עבודתו בחברה האמריקאית ושב לישראל לשם מילוי תפקיד ניהול בכירה בחברה ישראלית. החל מחזרתו לישראל, נחשב היחיד ל"תושב חוזר".

לאחר שובו לישראל, קיבל היחיד הפרשי משכורת בגין תקופת העסקתו בארה"ב בחברה האמריקאית, עובר לחזרתו. בהתאם לעמדת מס הכנסה – כפי שהובאה לידי ביטוי בהחלטת המיסוי – על עובד שכיר לדווח על הכנסותיו בהתאם לבסיס מזומן. דהיינו, החבות במס נקבעת במועד בו התקבלו ההכנסות בפועל.

מאחר וההכנסות בגין הפרשי משכורות חוץ מעבודת היחיד בחו"ל התקבלו בידו בזמן שנחשב תושב ישראל, הרי שבהתאם לעמדת מס הכנסה, ההכנסות חייבות במס בישראל, למרות שהתקבלו בגין תקופה בה היה היחיד תושב חוץ. כאמור, הכנסת עבודה בידי "תושב חוזר" אינה זכאית לפטור ממס.

החלטת רשות המסים משליכה רבות על מיסוי יחיד המבקש לחזור לישראל לאחר תקופת עבודה בחו"ל. לטעמנו, מדובר בהחלטה שגויה, שכן העבודה בוצעה בידי היחיד בחו"ל, בזמן שהיה תושב חוץ ועל כן עליה להיות פטורה ממס בישראל. בפועל, ההכנסה לא הופקה בידי תושב חוץ בישראל, או בידי תושב ישראל בחו"ל. משכך, מדובר בהכנסה ללא בסיס מס בישראל ולכן, לדעתנו, אינה חייבת במס.

כמו כן, נציין, כי החלטה זו עומדת בניגוד להחלטת מיסוי 22/06, בה נקבע, כי פיצוי אשר ניתן בגין תקופת עבודתו של יחיד בחו"ל לאחר שחזר בישראל, פטורה ממס בישראל.

לאור ההשלכות מרחיקות הלכת של החלטת המיסוי, אנו ממליצים ללקוחותינו להתייעץ עמנו טרם שובם לישראל מעבודתם בחו"ל.

לקבלת החלטת המיסוי ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן,

בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guyhen@mbtcpa.co.il

 

[1] החלטת מיסוי 2873/16 של רשות המסים, מיום 28/12/16.

דילוג לתוכן