PDF להורדה

שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות

שנה: 2017

מספר החוזר: 50.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי בחודש ינואר 2017, פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה[1], הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי המשפיעים על חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות. בהצעה לתיקון מוצע להוסיף הכנסות נוספות שתסווגנה כהכנסה פאסיבית ובכך להגדיר חברות זרות נוספות כ"חברה נשלטה זרה".

נזכיר, כי בהתאם להגדרות פקודת מס הכנסה, "חברה נשלטה זרה" (חנ"ז) הינה חברה שרוב הכנסותיה ו/או רווחיה נובעים מהכנסה פאסיבית, דהיינו הכנסות מריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים ודמי שכירות. הכנסה זו אינה כוללת הכנסה שאילו הופקה בישראל הייתה נחשבת כהכנסה מעסק. בעל מניות בחברה נשלטת זרה צריך לשלם מס דיבידנד, גם אם החנ"ז לא חילקה את רווחיה, כלומר, "דיבידנד רעיוני".

כאמור לעיל, בהצעה לתיקון פקודת מס הכנסה מוצע להוסיף הכנסות נוספות שתסווגנה כהכנסה פאסיבית וכתוצאה מכך חברות זרות נוספות תסווגנה כחנ"ז, גם אם טרם סווגו כך.

ההכנסות הנוספות הינן כדלקמן:

  • הכנסות מריבית או הפרשי הצמדה שהתקבלו מצד קשור. בנוסף, גם הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה שאינה מצד קשור, שלא נחשבת הכנסה מעסק אילו הופקה בישראל.
  • הכנסה מתמלוגים, אף אם מדובר בהכנסה עסקית, למעט תמלוגים שהמשלם אינו צד קשור למקבל התמלוגים, בעבור נכס שמקבל ההכנסה פיתח אותו במישרין.
  • דמי שכירות בגין נכס אשר הושכר מעל לשנה, גם אם מדובר בהכנסות עסקיות.

אנו ממליצים לחברות זרות, אשר מפיקות את ההכנסות המצוינות לעיל, לפנות למשרדנו לצורך בדיקת סיווגן וחבות המס שלהן בישראל כתוצאה מהתיקון המוצע לפקודת מס הכנסה.

לקבלת הצעת החוק ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן,

בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guyhen@mbtcpa.co.il

 

[1] הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), תשע"ז-2017.

דילוג לתוכן