PDF להורדה

אמנת המס החדשה בין ישראל לגרמניה

שנה: 2017

מספר החוזר: 48.2017


בשנת 1966 נחתמה אמנת מס בין ישראל לגרמניה. בשנת 2014 נחתמה בין ישראל לגרמניה אמנת מס חדשה. האמנה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2017.

מטרת אמנת מס היא הסדרת המיסוי בין גורמים מישראל וגרמניה, בין היתר, על מנת למנוע התחמקות מתשלום מסים.

בדומה לאמנות נוספות, השינוי המרכזי, שהביאה האמנה החדשה, נוגע להפחתת משמעותית בשיעורי ניכוי המס במקור.

להלן עיקרי השינויים:

  • לא ניתן לחייב תמלוגים שמקורם בתושב המדינה השנייה. דהיינו, לא יחול ניכוי מס במקור בגין תשלום תמלוגים.
  • ניכוי מס במקור על ריבית שישולם ממדינה אחת לתושב המדינה האחרת לא יעלה על 5% מהסכום ברוטו של הריבית (לעומת 25% בעבר). זאת ועוד, תשלומי ריבית לקרן פנסיה ובגין אגרות חוב סחירות – הופטרו מניכוי מס לחלוטין.
  • ניכוי מס על דיבידנד הופחת מ-25% ל-5% בלבד, במידה ובעל הזכות לדיבידנד הינו חברה המחזיקה בלפחות 10% מהון החברה המשלמת את הדיבידנד, ו-10% בכל המקרים האחרים.

שינוי נוסף באמנה החדשה מתמקד בביטול הזיכוי העקיף (זיכוי הניתן בגין המס ששולם על הכנסה ממנה חולק דיבידנד) ליחידים, בעוד שלחברה יינתן זיכוי עקיף רק בתנאי החזקה של לפחות 25%.

כמו כן, האמנה החדשה כוללת בין היתר סעיפים בנוגע לאי אפליה, נוהל הסכמה הדדית בין הרשויות המוסמכות בשתי המדינה וסעיף חילופי מידע.

מומלץ לעקוב אחר השינויים באמנה, המשפיעים באופן ישיר על קיום פעילות עסקית בגרמניה, וכן למי שנחשב כתושב גרמניה. ניתן לפנות למשרדנו לשם סיוע וייעוץ הן בתחום המיסוי וכן לשם המלצות לגבי צורת ההתאגדות.

 

לקבלת האמנה ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030

guy@sagilaw.com

 

דילוג לתוכן