PDF להורדה

אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה

שנה: 2017

מספר החוזר: 48.2017


לישראל אמנת מס עם קנדה משנת 1975. בסוף שנת 2016 נחתמה בין ישראל לקנדה אמנה בדבר כפל מס. האמנה נכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2017.

מטרת אמנת מס היא מניעת כפל מס בין מדינות והסדרת נושאי מיסוי שונים בין המדינות, בין היתר, על מנת למנוע התחמקות מתשלום מסים.

השינויים העיקריים באמנה החדשה נסובים אודות הפחתת שיעור ניכוי המס שכל מדינה יכולה להטיל על תושב המדינה השנייה.

להלן עיקרי השינויים:

  • מס שיוטל על חלוקת דיבידנדים לחברה – לא יעלה על 5% (לעומת 15% בעבר) ובלבד שהחברה מחזיקה בלפחות 25% מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.
  • שיעור המס בעבור תמלוגים שבמקורם במדינה השנייה – לא יעלה על 10% (לעומת 15% בעבר).
  • יוענק פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית ודיבידנד המשולמים לקרנות פנסיה בכפוף לתנאים מסוימים.
  • המס שגובה מדינה על ריבית שנצמחה בה ומשתלמת לתושב מדינה אחרת – לא יעלה על 5%, ככל שבעל הזכות לריבית הוא מוסד פיננסי.
  • לא ניתן להטיל מס במדינה אליה עובר הנישום בגין עליית ערך נכסים, שהתרחשה בעת שהיה תושב המדינה האחרת.

האמנה החדשה טומנת בחובה שינויים הדורשים התייחסות בעת קיום פעילות עסקית בקנדה ומשפיעה על מי שנחשב כתושב קנדה. מומלץ לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וסיוע בנושא.

לקבלת האמנה ובדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030

guy@sagilaw.com

 

דילוג לתוכן