PDF להורדה

הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה – סיווג חברות זרות כחברות ישראליות – לצרכי מס

שנה: 2017

מספר החוזר: 47.2017


 

ב-4 לינואר 2017, פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 238), תשע"ז-2017, הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי וכן הרחבות חובות הדיווח והתיעוד על חברות זרות.

ההצעה קובעת חזקה, הניתנת לסתירה, לפיה יראו חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל בהתקיימות מספר תנאים מצטברים. ככל שהחזקה מתקיימת, אותן חברות זרות תחויבנה להגיש דוחות ולשלם מס חברות מלא בישראל.

התנאים לחזקה הינם (ראו גם תרשים זרימה בנספח):

  • מחצית (50%) מאמצעי השליטה או יותר מוחזקים על ידי תושבי ישראל (יחידים או חברות), במישרין או בעקיפין, במהלך שנת המס או בזו שאחריה.

חשוב לציין, שבהתאם לפקודת מס הכנסה, אמצעי שליטה כוללים בנוסף לזכות לרווחים גם זכות למנות מנהל או דירקטור בחברה.

  • שיעור המס המוטל על החברה הזרה במדינת תושבותה נמוך מ-15%.
  • על החברה הזרה לקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • החברה הזרה תושבת מדינה שלישראל אמנת מס עימה, ובמדינת האמנה ישנו משטר מס טריטוריאלי (בדומה לסינגפור). דהיינו, קיים פטור ממס על הכנסות שהופקו מחוץ לאותה מדינה.
  • החברה הזרה תושבת מדינה שלישראל אין אמנת מס עימה.

אנו ממליצים לתאגידים וליחידים, המחזיקים חברות זרות, לבדוק את השלכות ההצעה על מבנה אחזקותיהם ועל חבות המס שלהם בישראל.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030

guy@sagilaw.com

 

 

 

 

 

נספח – תרשים המפרט את התנאים לקיום החזקה

האם 50% מאמצעי השליטה (לרבות הזכות למנות מנהלים בחברה ודירקטורים) מוחזקים על ידי תושבי ישראל, במישרין או בעקיפין, בתום שנת המס או ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שאחריה?

 

 

 

 

 

 

 

 

האם החברה הזרה תושבת מדינת אמנה?

 

החזקה אינה חלה (יש לבסס ניהול ושליטה לפי המבחנים הרגילים)

 

 

 

האם במדינת האמנה יש פטור ממס על הכנסות שהופקו מחוץ לאותה מדינה (דהיינו, משטר מס טריטוריאלי)?

 

 

 

 

קמה חזקת הניהול והשליטה מישראל – והחברה צריכה לשלם מס חברות בישראל

 

 

דילוג לתוכן