PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אפריל 2017 (תקציר, עדכון שני)

שנה: 2017

מספר החוזר: 46.2017


  1. תיקון 27 לחוק המים – הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בסוגיית המים לחקלאות

כזכור, רשות המים פרסמה את המועד להגשת עמדות הציבור בכל הנוגע לכללי המים בעקבות תיקון 27, עד ליום 30 באפריל 2017. עקב סיבות שונות (וככל הנראה גם חוסר מוכנות מלאה של רשות המים) – פורסמה כעת הודעה בדבר הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בשבוע – קרי, עד ליום 7 במאי 2017.

הדחייה חלה על הנושאים הבאים: כללי התעריפים, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה), כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) וכללי המים (תעריפים שמספקים ספקים מקומיים).

  1. רשימת האזורים והישובים נעדרי החלופה

היישובים, הנכללים באזורים נעדרי חלופה, אמורים לזכות בהנחה בעת רכישת מים שפירים לחקלאות (1.54 ש"ח למ"ק במקום 1.81 ש"ח למ"ק בשנת היעד).

מהמפה שפורסמה על ידי רשות המים עולה, כי האזורים המוכרים כנעדרי חלופה הינם: כל אזור הגליל העליון, כל אזור רמת הגולן וכל המרחב הכלול באזור יהודה ושומרון (למעט בקעת הירדן).

רשימת הישובים וצרכני המים הנמצאים באזורים אלו – מפורטים בתוכן ההודעה.

  1. משק הקולחין – כדאי להתכונן

במכתב עמדה של הנהלת חברת מקורות, שנשלח באמצע חודש מרץ, לחברי מועצת המנהלים של רשות המים, נאמר בין השאר כדלקמן: "בתמצית, עמדת מקורות העקבית היא, כי נכון יותר להסתכל על משק הקולחין ולהסדירו בראייה כלל ארצית ולא בראייה אזורית, וכי בין היתר, במסגרת זאת, יש לקדם פתרון של אמבטיית תעריפים לחקלאות לצורך הבטחת שוויון בעלויות המים של החקלאים, תוך התחשבות בזמינות ובנגישות לסוגי מים שונים…".

  1. הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזורים המנותקים וסובב כנרת

ביום 18 באפריל 2017, הודיע מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (בפועל) מר משה גראזי, שבכל האזורים בהם נקבע בסיומו של כל חורף המצב ההידרולוגי – יוגדר השנה המצב כ"גרוע".

האזורים הכלולים בהגדרה הם: עמק חרוד, עמק בית-שאן, בקעת הירדן, ים המלח והערבה וסובב כנרת.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן