PDF להורדה

החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

שנה: 2017

מספר החוזר: 44.2017


ברצוננו לעדכנכם, בדבר עמדת רשות המיסוי[1] הקובעת שמכירה של פרי צבר, אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק, חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס.

להלן עיקרי ההחלטה:

שיווק פרי צבר נעשה בשני אופנים:

  • פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי והברשה ולבסוף נארז עם קליפתו שעדיין מכילה קוצים.
  • פרי הצבר עובר מסלול של חיטוי, הסרת הקוצים ולבסוף פרי הצבר השלם נארז עם קליפתו באריזת פלסטיק.

מעבר למתואר לעיל, פרי הצבר לא עובר תהליך נוסף בטרם שיווקו.

עמדת רשויות המס, בהקשר לחבות במס ערך מוסף בשל מכירת פירות וירקות – קובעת שמכירת פירות וירקות תהייה חייבת במס בשיעור אפס, בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים[2]:

  • הפירות והירקות הינם מהסוגים ששר האוצר קבע בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות.
  • הפירות והירקות לא עברו עיבוד (בהחלטה נקבע מהן פעולות שאינן מהוות עיבוד).

נקבע, כי הפעולות שנעשו בפרי הצבר לצורך שיווקו (ניקויו מקוציו ושיווק באריזת פלסטיק), אינן מהוות פעולת "עיבוד", אלא פעולות ניקוי ואריזה. לפיכך, מכירתו של פרי הצבר, לאחר ביצוע הפעולות האמורות, חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  החלטת מיסוי 7854/17.

[2]  ראו חוזרנו 5/16.

דילוג לתוכן