PDF להורדה

שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות – גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב

שנה: 2017

מספר החוזר: 43.2017


ברצוננו לעדכנכם, בפסיקת בית המשפט המחוזי[1] החוזרת וקובעת, כי הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)[2].

נזכיר, כי משנת 2010 נקבע בתקנות, כי שווי השימוש ברכב יחושב על פי שיעורו הקבוע בתקנות המוכפל במחיר הרכב, כקבוע בתקנות. בחוזרנו 56/16 עדכנו בדבר הודעת רשות המסים הקובעת, כי הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה. בחוזרנו 72/12 עדכנו בדבר החלטת מיסוי הקובעת, כי טכנאי שירות, המקבלים רכב המיועד למתן שירות ללקוחות החברה – יחויבו בשווי שימוש על פי הקבוע בתקנות – גם באם עלות השימוש בפועל נמוכה מהסכום שנקבע בתקנות.

להלן עיקרי פסק הדין:

חברת ב.ד. מיקוד תקשורת וביטחון בע"מ, הינה חברה העוסקת בהתקנת מערכות אלקטרוניות. לצורך ביצוע עבודתם, לטכנאים ולעובדים מוענק רכב, אשר העובדים רשאים לעשות בו שימוש מחוץ לשעות עבודתם.

בשנת 2009, התקינה החברה בכל רכביה מערכת יומן ממוחשב לצורך מעקב ורישום הנסיעה, תוך מתן אפשרות להבחין בין נסיעות עסקיות שנועדו לצרכי העבודה, לבין נסיעות פרטיות של העובד. מערכת היומן הממוחשב מקושרת למערכת GPS, העוקבת אחר מסלול הנסיעה וכוללת גם את נתוני הפחת שנצבר על כל רכב. הוצאות הרכב בצירוף הפחת נרשמות במערכת והן מחולקות באופן יחסי בין הוצאות עסקיות להוצאות פרטיות.

כל עובד חויב במס על ההטבה בהתאם לשווי השימוש שחושב. דהיינו, בהתאם לחישוב החלק היחסי של ההוצאות הכוללות פחת, שיוחסו לנסיעות פרטיות.

 

 

לדעת פקיד השומה, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, שווי שימוש ברכב מעביד הניתן לרשות העובד – יחושב רק על פי תקנות שווי השימוש. לחלופין, היות והמערכת מבוססת רק על דיווחי העובד והמעביד ללא דרך לפקח עליהם – לא ניתן לקבל את נתוניה.

החברה הגישה ערעור על החלטת פקיד השומה, אך בית המשפט המחוזי דחה את ערעור החברה מהסיבות הבאות:

שווי ההטבה נקבע על פי נוסחאות שנקבעו בתקנות השווי. נוסחאות אלו אינן מקימות חזקה הניתנת לסתירה והמחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות.

גם באם היה ניתן להוכיח שווי שימוש השונה מהחישוב על פי תקנות השווי – במערכת שהותקנה אין די כדי לקבוע שווי כזה – היות והיא מסתמכת על דיווחי העובד והמעביד ואינה כוללת בקרה אוטומטית ודוח חריגים אוטומטי, אין התייחסות לנסיעות מעורבות, הגדרת נסיעה כעסקית או פרטית, הצלבת נתונים עם יומן עבודה, חשבוניות ועוד. כמו כן, אין התחשבות בכלל ההוצאות הרלבנטיות, כגון הוצאות המימון.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  עמ 34518-01-15 ב.ד. מיקוד תקשורת וביטחון בע"מ נ. פקיד שומה חיפה.

[2]  תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987.

דילוג לתוכן