PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אפריל 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 41.2017


  1. עדכון כללי המים וכללי התעריפים למים על ידי רשות המים והעתירה לבג"צ בעקבותיהם
  • בסוף חודש מרץ השנה פרסמה רשות המים את כללי המים החדשים, הנוגעים לתיקון 27 לחוק המים, שפורסם, כידוע, ביום 13 בפברואר 2017.

עם פרסום הכללים – כולל כללי התעריפים החדשים – הוגשה עתירה לבג"צ למתן צו על תנאי כנגד כנסת ישראל, שר התשתיות הלאומיות, הרשות הממשלתית למים וביוב וחברת מקורות.

את העתירה הגיש משרד עורכי הדין בלטר, גוט, אלוני ושות' בשמם של 5 אגודות מים, פורום אגודות וספקי מים פרטיים, 5 מושבים וקיבוץ אחד.

העתירה, תוקפת בהרחבה את תיקון 27 לחוק המים, האמור להיכנס לתוקפו ביום 1 במאי 2017.

עיקר העתירה עוסק באבסורד לפיו, על פי החקיקה החדשה – חברת מקורות, שאיננה אלא מפיק-ספק של מים – אמורה להיות זאת שתיגבה את הכספים מהמפיקים הפרטיים.

קיימות נקודות רבות נוספות, המצביעות על חוסר החוקיות לכאורה של התיקון לחוק – נקודות אותן ניתן לקרוא בעתירה. לדעת עורכי דין נוספים, כמו גם אנשי מקצוע מתחום המים – התיקון הינו הקיצוני ומרחיק הלכת ביותר מאז נחקק חוק המים בשנת 1959.

  • במקביל לפרסום הכללים לתיקון 27 לחוק המים, פרסמה רשות המים פניה לצבור להגיש את עמדתו בדבר הכוונה לקבוע ולתקן את הכללים עצמם והתעריפים המתוכננים, זאת עד ליום 30 באפריל 2017, בשעה 12.00, כאשר הכוונה היא להחילם מיום 1 במאי 2017.
  • ביהמ"ש קבע שעל המשיבות להגיב על העתירה עד ליום 29 במאי 2017.

מאחר שכך – יכול וצריך כל הרואה את עצמו נפגע מאותם כללים ותעריפים, להביא את עמדתו בפני מועצת הרשות (באמצעות פקס 03-6369750), על פי המועד שנקבע.

  1. הסדר מפורט באזור מעלה וסובב כינרת לאור שינוי במצב מקורות המים בתום עונת המשקעים גם בסוגיה זאת פורסמה הזמנה לציבור להשמיע עמדתו עד ליום 5 ביוני 2017, בשעה 12.00.
  2. דיווחים כספיים לבעלי רישיונות הספקת מים

נזכיר, כי כל מי שמחזיק ברישיונות להספקת מים (מרבית הקיבוצים והמושבים), נדרש, על פי כללי המים (תנאים ברישיון), להגיש דיווח כספי לגבי פעילות המים בשנת 2016, עד ליום 30 באפריל 2017.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח בועז ספיר, בטלפון: 03-6382810 או בדוא"ל boazs@mbtcpa.co.il

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

אנו מאחלים לכל לקוחותינו ובית ישראל

חג חרות שמח!

דילוג לתוכן