PDF להורדה

קיבוץ שיתופי – פטור מניכוי מס במקור משכר עבודה ופנסיה

שנה: 2017

מספר החוזר: 39.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחר מאמצים רבים שהשקענו בדיונים אינטנסיביים עם הנהלת רשות המסים – הפיצה הרשות הנחיה לפקידי השומה בנוגע לפטור מניכוי מס במקור משכר עבודה ופנסיה של חברי הקיבוץ השיתופי.

 

בהתאם להנחיה על חבר קיבוץ שיתופי, המעוניין בקבלת הפטור, לקבל מהקיבוץ מכתב, המאשר שהינו חבר הקיבוץ וכן שהכנסתו נכללת בדוח המס של הקיבוץ. כמו כן, על הקיבוץ לציין במכתב את מספר חברי הקיבוץ.

 

להלן טפסי רשות המסים הרלבנטיים לפיצויים לעובד שכיר ופנסיה מקופת פנסיה:

  • טופס 116 – בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכוי המס.

על הטופס להיות חתום על ידי החבר ובצירוף תלוש שכר מכל מעביד.

  • טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
  • טופס 161א' – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה.
  • טופס 161ד' – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א'.

עובד שהגיע לגיל הזכאות ומבקש לקבל פטור לפי סעיף 9א' (פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת פנסיה) – חייב למלא גם טופס זה.

יודגש, כי יש להתייעץ עם "איש הפנסיה" בקיבוץ לגבי מילוי טפסים אלו.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן