PDF להורדה

קול קורא בדבר עדכון מוצע לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) – קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת

שנה: 2017

מספר החוזר: 38.2017


ברצונו לעדכנם, אודות קול קורא, מטעם רשם האגודות השיתופיות, לצורך קבלת התייחסות מבעלי עניין בתחום האגודות השיתופיות, לעדכון מוצע לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) – קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת, שפורסם לאחרונה, במטרה לשפר את הממשל התאגידי ברשויות האגודה.

יצוין, כי ועדת ביקורת הינה כלי בידי האסיפה הכללית של חברי אגודה לקיים פיקוח ובקרה על התנהלות האגודה ובכלל זה איתור ליקויים, תהליכי קבלת החלטות וביצוע ההחלטות, ניהול יעיל של נכסי האגודה ועוד.

במסגרת התיקון המתוכנן מוצע כי:

  • תיקבע חובה למנות ועדת ביקורת;
  • החובה תחול על רוב האגודות, אולם אגודות שהיקף פעילותן קטן במיוחד צפויות להיות פטורות מחובה זו.
  • תצומצם החובה הגורפת הקיימת כיום למנות מבקר פנים (בשכר) בכל אגודה, כך שהחובה תחול רק על אגודות בעלות היקף פעילות כספי משמעותי.

 

משרד הרשם העלאה מספר סוגיות עיקריות הנוגעות למינוי ועדת ביקורת, שלגביהן ישמח לקבל התייחסות, וכן ישמח לקבל כל הערה על טיוטת התקנות[1].

את ההתייחסות יש להעביר לדוא"ל: Registrar.Consultation@economy.gov.il

עד ליום 6 באפריל 2017. בפנייה יש לציין את שם הפונה, ארגון, תפקיד ופרטי קשר[2].

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,

 osnat@britcpa.co.il

[1]   ניתן למצוא את טיוטת התקנות באתרנו או לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il בבקשה לקבלה.

 [2]   מטעם משרד רשם האגודות נמסר, כי המידע שיימסר במסגרת פנייה זו ישמש אך ורק לצורך לשמו נאסף. רשם האגודות יבחן את כלל העמדות שיובאו בפניו במסגרת הליך זה, אך יובהר כי אינו מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פנייה.

דילוג לתוכן