PDF להורדה

הנחיות להוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים

שנה: 2017

מספר החוזר: 37.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיה המבהירה את הוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים. ההנחיה מיועדת לבתי תוכנה, אשר בתוכנה שלהם משולבת האפשרות להפקת מסמכי  תיעוד פנים על גבי מסופונים, בין אם כתוכנה ‏‏עצמאית ובין אם כחלק מתוכנה אינטגרלית[1].

כיום,‏ אין ‏בהוראות ‏ניהול ‏פנקסים ‏התייחסות‏ פרטנית ‏לתוכנות ‏מסופונים. אולם,‏ מאחר‏ שמדובר ‏בתוכנות ‏העומדות ‏בהגדרת ‏"מערכת ‏חשבונות",‏ על ‏תוכנות ‏המסופונים ‏לעמוד ‏בכל‏ הדרישות ‏החלות ‏על ‏"מערכת ‏חשבונות ‏ממוחשבת", בהתאם ‏להוראות ‏ניהול ‏פנקסים.

על תאגידים המשתמשים במסופונים לוודא, כי המערכת שברשותם רשומה במרשם התוכנות, ואם אינה רשומה, לוודא כי המערכת עונה על דרישות רשות המסים.

להלן עיקרי ההוראות:

על ‏התוכנה ‏לכלול ‏מודול, ‏המקיים ‏את ‏הדרישות‏ לרישום ‏תוכנה ‏למסופונים‏, ‏המאפשר ‏שמירה ‏של ‏הנתונים ‏המועברים ‏מהמסופון ‏לבסיס ‏נתונים‏ חיצוני.‏

הנתונים ‏יכולים‏ להישמר‏ בכל ‏מדיה ‏זמינה, ‏כגון, ‏מחשב‏ נייח,‏ מחשב‏ נייד, שרת‏ וענן.

על המודול לאפשר – בהתאם להוראות ניהול פנקסים[2]:

  • גיבוי‏ נתונים ‏בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס. על הגיבוי להישמר במקום עליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת שלו.
  • הדפסה‏ של ‏העתק ‏ממסמך ‏שהופק ‏במסופון – מקובץ קבוע בלבד, בציון המלה "מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים.
  • הפקה ‏של ‏קובץ ‏במבנה ‏אחיד, ‏הכולל ‏את ‏כל ‏הפלטים ‏הנדרשים, ‏בהתאם‏ להוראות‏ הפקת‏ קובץ ‏במבנה‏ אחיד.
  • בדיקת ‏רציפות‏ של ‏המסמכים ‏הקיימים,‏ על ‏פי ‏סוגי ‏המסמכים ‏השונים.
  • שמירת‏ הנתונים‏ בבסיס ‏הנתונים ‏החיצוני‏ תבוצע ‏תוך ‏כדי ‏הגנת‏ הנתונים ‏על ידי‏ סיסמה,‏ למניעת ‏שינויים.
  • העברת ‏הנתונים ‏למודול‏ תתבצע ‏במקביל ‏להעברת ‏הנתונים ‏מתוך‏ המסופון‏‏ למערכות ‏אחרות.
  • בית ‏התוכנה‏ ינחה ‏את ‏לקוחותיו ‏על ‏נוהל ‏גיבוי ‏נתונים‏ ועל‏ האחריות ‏החלה ‏עליהם‏ לבצע ‏גיבוי ‏של ‏הנתונים ‏בהתאם ‏להוראות ‏ניהול ‏פנקסים.
  • תעודת ‏רישום ‏תוכנה ‏תיחשב ‏תקפה ‏רק‏ אצל ‏לקוחות ‏אשר ‏אצלם ‏יותקן ‏המודול, או‏ שתוכנת ‏המסופון ‏המשמשת‏ אותם‏ עונה‏ על‏ כל‏ הדרישות, בהתאם‏ לתנאים‏ המפורטים‏ לעיל.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ההנחיות‏ מיועדות ‏לכלל ‏בתי ‏התוכנה ‏‏הרלבנטיים‏ לתחום,‏ כולל ‏אלו ‏שטרם‏, פנו לרישום התוכנה שלהם.

[2]  הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973.

דילוג לתוכן