PDF להורדה

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 36.2017


לאחרונה פורסם ברשומות עדכון לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהתחייב להוציאן.

יודגש, כי סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

ניכוי בעד הוצאות מגורים הולמים לעובד

החל מיום ה-1 בינואר 2017, הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות, משכרו החודשי של העובד, לפי אזור המגורים, הינו כדלהלן:

ירושלים – 405.05 ש"ח

תל אביב – 460.58 ש"ח

חיפה – 307.08 ש"ח

מרכז – 307.08 ש"ח

דרום – 272.98 ש"ח

צפון – 251.17 ש"ח

יובהר, כי אם המגורים הינם בבעלות המעביד, ניתן לנכות משכר העובד סכום שלא יעלה על מחצית הסכום המותר בניכוי מעובד שגר במגורים שאינם בבעלות המעביד. לעניין זה, יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד המעביד לא הציג למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

בנוסף על הסכום לעיל, רשאי המעביד לנכות משכרו החודשי של העובד בעד הוצאות נלוות למגורים – מים, חשמל וארנונה – סכום מרבי של 91.99 ש"ח, ומעובד בסיעוד, המתגורר בבית מעבידו – 79.04 ש"ח, לחודש.

דמי ביטוח רפואי

החל מיום ה-1 בינואר 2017, הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות, משכרו החודשי של העובד, הינו כדלהלן:

עובד סיעוד – עד מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו, אך לא יותר מ-123.24 ש"ח.

עובד זר שאינו עובד סיעוד – עד שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו, אך לא יותר  מ- 123.24 ש"ח.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל, בטלפון: 03-7180101

yehudit@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן