PDF להורדה

נקודות זיכוי לעובדים זרים – עדכון אחרון

שנה: 2017

מספר החוזר: 33.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי בשבוע שעבר (7/3/17) התקיים הדיון האחרון והמסכם בעתירתנו בדבר נקודות הזיכוי לעובדים זרים[1]. בית המשפט העליון, אישר את התקנה הקובעת, כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל משנת 2018 וזאת בנוסף לחצי נקודת זיכוי לנשים, שהמדינה הבהירה כי ממשיכה לחול.

נזכיר, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"ץ, באמצעות עורך הדין גאי כרמי ממשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', בעניין הענקת נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום החקלאות, לאחר שינוי הכללים בשנת 2015, במסגרתו נקבע, כי העובדים הזרים, למעט עובדי סיעוד, לא זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.

בית המשפט הבהיר, כי הוא אינו מקל ראש בנקודות הזיכוי שניתנו בעקבות העתירה, וכי חרף טענותינו הטובות (כדברי בית המשפט בפסק הדין), ולאחר שהעתירות השיגו חלק ממטרתן (כפי שגם הוזכר בפסק הדין), בית המשפט לא מצא לנכון להתערב בשיקול דעתו של שר האוצר ואישר את התקנה, כאמור לעיל.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 3/17.

דילוג לתוכן