PDF להורדה

פטור ממס ריבוי דירות בגין דירות הבנויות בנחלה במושב

שנה: 2017

מספר החוזר: 32.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי מס ריבוי דירות לא יוטל על דירות הבנויות בנחלה במושב.

במסגרת חוק הסדרים לשנים 2017-18[1] נקבע, כי נישום שברשותו שלוש דירות ומעלה יחויב במס ריבוי דירות, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק.

כידוע, לבעלי נחלה במושבים הרשות לבנות שלוש יחידות דיור, בתנאי שהן מיועדות למגורים של שלוש דורות בנחלה ובהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל[2] תבוטל הדרישה לרצף הדורות[3].

במסגרת חוק ההסדרים הוחרגה מתחולת החוק דירת מגורים, אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה. דהיינו, דירות הנמצאות בנחלה, ולא ניתן למכור אותן כיחידה נפרדת – תחשבנה לעניין החוק כדירה אחת.

יובהר, כי החרגה זו חלה רק לעניין הטלת מס ריבוי דירות ואינה חלה לעניין מס שבח ומס רכישה, החלים בעת מכירת / רכישת נחלה על כל אחת מהדירות המצויות בה באופן נפרד.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]    חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), תשע"ז-2016.

 [2]   החלטה מספר 1464.

[3]    בהחלטה הובהר, כי “לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה, יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב אשר יאפשר מימושה בהתאם להמלצות היועץ הארגוני שהועסק למטרה זו”.

דילוג לתוכן