PDF להורדה

הטבה למקבלי קצבאות זקנה ושאירים

שנה: 2017

מספר החוזר: 31.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-18[1] – נקבעה הגדלת תוספת ותק למקבלי קצבאות זקנה ושאירים.

החל מינואר 2017, הוגדל סכום הקצבה למקבלי תוספת ותק הנמוכה מ-50%.

נזכיר, כי תוספת ותק מתווספת לסכום קצבת הזקנה הבסיסית או קצבת השאירים הבסיסית ומחושבת לפי שנות הביטוח שצבר המבוטח.

עד דצמבר 2016 חושבה תוספת הוותק באופן הבא: על כל שנת ביטוח, שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות – תוספת ותק בשיעור 2% מהקצבה הבסיסית ועד למקסימום 50%.

בעקבות התיקון, למבוטח, שתוספת הוותק שלו נמוכה מ-50% – תוגדל תוספת הוותק בהדרגה ב-4 מועדים:

  • בינואר 2017 – שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות.
  • בינואר 2018 – תשולם תוספת ותק בשיעור 2% עבור כל שנת ביטוח, שמעל 8 שנות הביטוח הראשונות.
  • בינואר 2019 – תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
  • בינואר 2020 – תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח (כלומר משנת הביטוח הראשונה).

יודגש, כי תוספת הוותק המקסימלית נשארת 50% מהקצבה גם לאחר התיקון בחוק.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

[1] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), תשע"ז-2016.

דילוג לתוכן