PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מרץ 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 30.2017


  1. תיקון 27 לחוק המים – תזכורת אחרונה

רשות המים קבעה את תאריך ה-9 במרץ 2017 (מחר!) כמועד בו נדרש כל בעל מפעל מים (גם אם מדובר בבאר בלבד) – להעביר את נתוני המפעל להנהלת רשות המים.

הובהר כבר – על ידנו ועל ידי מירב העוסקים בתחום – שלוח הזמנים שניתן למפיקים (כולל הארכה שניתנה) – הינו לו"ז בלתי סביר ובלתי הגיוני בהתחשב בחומר הרב, הכולל, בין השאר, נתונים כלכליים היסטוריים של תשתיות מים על כל המשתמע מכך.

כידוע, הודיעה כבר רשות המים שבכוונתה לקבוע את העלויות הנורמטיביות של מפעלים, בהסתמך על חומר שנמצא ברשותה, כולל חומר חלקי שהועבר בעת האחרונה.

אנו מציעים לכל מי שהעביר כבר נתונים ולמי שטרם עשה זאת – לדרוש זמן נוסף על מנת למלא את דרישות הרשות, כולל מירב הנתונים שביכולתו לספק כיום.

ייעוץ נוסף ניתן לקבל מרו"ח אלון ראובני, ממשרדנו.

  1. תקנות המים (אמות מידה להקצאות מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה), תשע"ז-2017

אמות המידה להקצאת מים לחקלאות, המתפרסמות בכל ראשית שנה, פורסמו בקובץ התקנות מספר 7774, החתום על ידי שר החקלאות. בתקנות ניתן למצוא פירוט מלא לעניין הקצאות המים לחקלאות לשנת 2017 וכן טפסים שונים למילוי הבקשות.

  1. כללי המים לאזור מעלה כינרת ואזור סובב כינרת (הוראת שעה), תשע"ז-2017

מומלץ לכל צרכני האזורים מעלה כינרת ואזור סובב כינרת לעיין בקובץ התקנות מספר 7773. התקנות מפרטות את סוגיית ההקצאות באזורים אלו, שעל פי ההשערות יוכרזו כאזור בצורת עם סיומו של חורף 2016-17.

  1. דיווחים כספיים לבעלי רישיונות הספקת מים

נזכיר, כי כל מי שמחזיק ברישיונות להספקת מים (מרבית הקיבוצים והמושבים), נדרש, על פי כללי המים (תנאים ברישיון), להגיש דיווח כספי לגבי פעילות המים בשנת 2016, עד ליום 30 באפריל 2017.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן