PDF להורדה

עדכון לגבי בג"ץ בעניין הענקת נקודות לעובדים זרים

שנה: 2017

מספר החוזר: 3.2017


ברצוננו לעדכנכם, שהמדינה הגישה לבג"ץ הודעת עדכון, לפיה שר האוצר חתם על תקנות המעניקות לעובדים זרים, שאינם בתחום הסיעוד, חצי נקודת זיכוי לשנת 2017[1] ונקודת זיכוי אחת משנת 2018 ואילך (ולא רק בשנת 2018, כפי שנקבע בהצהרה הקודמת).

נזכיר, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"ץ, באמצעות עורך הדין גאי כרמי ממשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', בעניין הענקת נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום החקלאות, לאחר שינוי הכללים בשנת 2015[2].

בחוזרנו 77/16 עדכננו, כי המדינה החליטה להעניק לעובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, חצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת לשנת 2018 (לפי סעיף 34 לפקודה) – כעת, כאמור לעיל, נחתמו תקנות המעניקות לעובדים זרים חצי נקודת זיכוי לשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת משנת 2018 ואילך.

עתה, על בג"ץ להחליט האם לקבל את עמדתנו, לפיה יש לתת לעובדים זרים 2.25 נקודות זיכוי, כפי שהיה עד שנת 2015, או להסתפק בתקנות החדשות.

נשמח לעדכנכם בהתפתחויות נוספות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]    בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לו לפי הכללים החלים מינואר 2015.

[2]   החל מיום ה-1 בינואר 2015, עובדים זרים בתחום הסיעוד זכאים לנקודות זיכוי (גבר 2.25 נקודות זיכוי ואישה ל-2.75 נקודות זיכוי), עובדת זרה שלא בתחום הסיעוד זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי ועובד זר שלא בתחום הסיעוד אינו זכאי כלל לנקודות זיכוי.

דילוג לתוכן