PDF להורדה

הקלה בחישוב דמי לידה לעובדת שכירה

שנה: 2017

מספר החוזר: 29.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת תיקון 183 לחוק הביטוח הלאומי נקבע שדמי הלידה, של עובדת שכירה, יחושבו לפי בחירתה, בהתאם לגבוה מבין ממוצע השכר בשלושת החודשים האחרונים טרום הלידה (השכר בשלושת החודשים מחולק ב-90), כפי שהיה עד כה או בששת החודשים האחרונים (השכר בששת החודשים מחולק ב-180).

התיקון נכנס לתוקף החל מיום ה-1 במרץ 2017.

להזכירכם, במסגרת תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי נקבעה הוראת שעה, הקובעת שדמי הלידה, שיינתנו לעובדת עצמאית, יחושבו בהתאם לגבוה מבין הכנסתה בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו יצאה לחופשה או הכנסתה בשלושת החודשים בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן[1].

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 73/16.

דילוג לתוכן