PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – פברואר 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 28.2017


  1. א.   תיקון 27 לחוק המים – כללי

החל מיום 30 בינואר 2017 – תיקון 27 לחוק המים הינה עובדה מוגמרת לאחר שהחקיקה עברה באותו יום בכנסת בקריאות שנייה ושלישית.

כפי שפרטנו כבר בעבר, תיקון זה של החוק, כמוהו כרעידת אדמה במשק המים, בהיותו החקיקה מרחיקת הלכת ביותר מאז חוקק חוק המים בשנת 1959.

בליבה של החקיקה החדשה, שתיכנס לתקפה המעשי החל מיום 30 באפריל 2017, עומד ביטולו של פרק היטל ההפקה החל על מפיקי מים שפירים במפעלים פרטיים שרמות המלחים במים אותם הם מפיקים ומספקים, לא עולה על 400 מ"ג כלורידים לליטר, ובמקביל – ייקורם של מים אלה החל מיום 30 באפריל 2017, בשיעור של 0.26 ש"ח למ"ק, והחל מיום 1 בינואר 2018, יתייקרו מים אלה במהלך 5 שנים בשיעור של 0.17 ש"ח בכל ראשית שנה עוקבת, קרי – ייקור במונחי 2017 של 1.11 ש"ח למ"ק.

בנוסף לאותו "טיפול" במים השפירים לחקלאות, נקבע בחוק שהתעריף לרכישת מים מליחים (תעריף הבסיס) – יעמוד על 60% מהמים השפירים.

ב.   דרישות רשות המים

בראשית פברואר השנה, מיד עם אישור החוק, פרסמה רשות המים בקשה מכל המפיקים הפרטיים למלא טבלאות אקסל הכוללות את פרטיהם הכלכליים של מפעליהם – ולהעביר אליה את החומר עד ליום 9 במרץ 2017 .

הפירוט הנדרש כולל בקווים כלליים נתונים כדלקמן: מתקני הפקה וטיפול במים, פירוט המשליך על עלויות הפקה, מכוני שאיבה, בריכות תפעוליות, צנרת מים וכל פרט הקשור לעלויות המפעל. כמו כן, מבוקשים דוחות כספיים של המפעלים לשנים 2013-2015.

לעניות דעתנו, כמו גם לדעתם של אנשי המקצוע בארגון עובדי המים והתאחדות חקלאי ישראל – כל הדרישות הנ"ל הוכנסו לסד של לוח זמנים בלתי אפשרי, כאשר המשמעות לכל מפעל עשויה להיות קריטית בהתייחס להערכת והכרת שווי המפעל על ידי כלכלני רשות המים.

משרדנו מוכן לסייע בניתוח והשגת כל חומר כלכלי מבוקש, וזאת באמצעות פנייה לרו"ח אלון ראובני, נייד 052-4771747.

  1. הקצאות מים לשנת 2017

בימים אלה מעבירה רשות המים לצרכנים החקלאיים את הקצעותיהם לשנת 2017.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

נייחל להמשך משקעים ברחבי הארץ!

דילוג לתוכן