PDF להורדה

"מפעל בר תחרות" – למפעלי תיירות במסלול מענקים

שנה: 2017

מספר החוזר: 27.2017


מפעלי תיירות אשר קיבלו בעבר כתבי אישור למענקים להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון[1] – נדרשים לעמוד בדרישת "מפעל בר תחרות", שעיקרו ש-25%, לפחות, מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, הן לינות של תושבי חוץ.

נדגיש, כי אי עמידה של המפעל התיירותי כמפעל "בר תחרות" חושפת את המפעל התיירותי להחזר מענקים, שהתקבלו בעבר ו/או יתקבלו בעתיד, וכן מניעת הטבות מס משמעותיות של שיעורי מס חברות מופחתים ושיעור מס מופחת של דיבידנד לבעלי המניות.

להלן נוסח סעיפי החוק לעידוד השקעות הון הרלבנטיים:

סעיף 18א(ב) המנהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה, כי המפעל התעשייתי או המתקן התיירותי ללינה, יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר תחרות, התורם לתוצר המקומי הגולמי; לעניין זה, יראו מפעל תעשייתי או מתקן תיירותי ללינה כמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי העניין…

סעיף 18א(ג)(3) – לגבי מתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי העניין, הן לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לעניין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

אי לכך, אנו ממליצים למפעלי התיירות לבחון את נושא העמידה בתנאי מפעל "בר תחרות".

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

[1] החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

דילוג לתוכן