PDF להורדה

תיקון נוסחת "מפעל בר תחרות במסלול מענקים"

שנה: 2017

מספר החוזר: 26.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מיום ה-1 בינואר 2017 חל תיקון בחוק לעידוד השקעות הון[1], לעניין בחינת התנאים בהם יראו מפעל כ"בר תחרות" לצורך מסלול מענקים. נזכיר, כי עמידתו של מפעל בהגדרת "מפעל בר תחרות" הינה תנאי לאישור קבלת מענקים והטבות מס.

בטרם התיקון בדיקת מפעל "בר תחרות" במסלול מענקים הייתה על פי הנוסחה של הגידול במחזור הייצוא לעומת הגידול בכלל מחזור ההכנסות לעומת מחזור שנת הבסיס.

לאחר התיקון, בדיקת מפעל "בר תחרות" במסלול מענקים תהיה על פי אחת מהאפשרויות הבאות, ובלבד שהמפעל ביקש זאת מראש בעת הגשת הבקשה, ללא זכות חזרה:

  1. על פי שיעור הגידול בהכנסות מהייצוא לעומת הגידול של כלל הכנסות המפעל וזאת לעומת שנת הבסיס (הנוסחה מלפני התיקון).
  2. על פי שיעור ההכנסות מהייצוא מתוך סך כל ההכנסות של המפעל.

לעניין זה מנהלת הרשות להשקעות פרסמה הודעה בקשר לכך בזו הלשון:

"מנהלת הרשות להשקעות, בהחלטתה מס' 1867(א)1 מיום 30.01.2017, החליטה ליישם תיקון זה על בקשות משנת 2016, שטרם התקיים בהן דיון במנהלה, כאמור להלן:

חברה המעוניינת בכך תגיש לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (להלן – רשות ההשקעות) את בקשתה מחדש בפרק זמן של 30 ימים מיום פרסום הודעה זו (להלן- הבקשה החדשה). במקום המתאים לכך בטופס הבקשה החדשה תציין החברה את בחירתה לעניין חישוב ההכנסות, דהיינו: האם להביא בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או להביא בחשבון את ההכנסות מכלל מכירות המפעל.

בחירת החברה באופן חישוב ההכנסות, כאמור לעיל, היא ללא זכות חזרה.

הבקשה החדשה תקבל מספר תכנית חדשה והתכנית הקודמת תיסגר.

לבקשה החדשה תצרף הרשות להשקעות את המסמכים שצורפו לבקשה המקורית.

מועד ההכרה בהשקעות יהיה מועד הגשת הבקשה החדשה. חברה שלא תגיש בתוך 30 ימים מפרסום זה בקשה חדשה, תידון במנהלה הבקשה המקורית, בהתאם לחוק ולכללים להקצאת תקציב במסלול מענקים."

לתאום פגישת התייעצות בדבר היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות, לאחר התיקון, ניתן לפנות אלינו.

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

[1] החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

דילוג לתוכן