PDF להורדה

תיאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים – הבהרות

שנה: 2017

מספר החוזר: 25.2017


בהמשך לחוזרנו 20/17 בדבר הנחית המחלקת המקצועית ברשות המסים לפקידי השומה בנוגע לתיאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים, הרינו להבהיר כי הנחיית רשות המסים לפקידי השומה, המתייחסת לתיאומי מס, מענקי פרישה ופנסיות (ממעביד ומקופת פנסיה) – הטיפול על ידי פקידי השומה בחברי הקיבוץ יהיה בדומה לכל פניה אחרת, אשר מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.

להלן טפסי רשות המסים הרלבנטיים לפיצויים לעובד שכיר ופנסיה מקופת פנסיה:

  • טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
  • טופס 161א' – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה.
  • טופס 161ד' – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א'.

עובד שהגיע לגיל הזכאות ומבקש לקבל פטור לפי סעיף 9א' (פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת פנסיה) – חייב למלא גם טופס זה.

יודגש, כי יש להתייעץ עם "איש הפנסיה" בקיבוץ לגבי מילוי טפסים אלו.

נבהיר, כי על הקיבוץ לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשה, באופן מרוכז, בגין כל החברים, כמפורט בנספחים לחוזר זה.

נזכיר, כי חבר קיבוץ אשר נמצא בעצמאות כלכלית אינו נחשב חבר קיבוץ לעניין הוראות הפקודה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

 

לכבוד

פקיד שומה

ניכויים – ____________   

                                                שכירים

                            

                 הנדון:  קיבוץ מתחדש – בקשה לתיאום מס

                              ממשכורת של החברים העובדים מחוץ לקיבוץ – שנת מס 2017

 

              שם הקיבוץ _______________________      מספר תיק מס הכנסה   ___________________

                                                                               מספר תיק ניכויים   _____________________

 

שם החבר

 

 

1

מספר ת.ז.

 

 

2

שם המעביד

 

 

3

מספר תיק ניכויים מעביד

4

משכורת לחודש

(ש"ח)

5

 

אנו מצהירים שכל המפורטים בטופס זה הינם חברי הקיבוץ, וכן שהכנסות החברים המפורטות בטופס זה נכללות בדוח המס של הקיבוץ.

 

_______________    ________________    ______________   ________________   ___________

שם מלא                 תפקיד                           חתימה                    חותמת הקיבוץ             תאריך

 

שם איש קשר  _____________________________    טלפון  ______________________   

 

 

 

לכבוד

פקיד שומה

ניכויים – ____________   

 

פנסיה

 

                         הנדון:  קיבוץ מתחדש – בקשה לתיאום מס

               מפנסיה של חברים – לשנת מס 2017

 

              שם הקיבוץ _______________________      מספר תיק מס הכנסה   ___________________

                                                                               מספר תיק ניכויים   _____________________

 

שם החבר

 

 

1

מספר ת.ז.

 

 

2

שם המעביד

 

 

3

מספר תיק ניכויים מעביד

4

משכורת לחודש

(ש"ח)

5

 

(*)   עובד שהגיע לגיל הזכאות ומבקש לקבל פטור לפי סעיף 9א' (פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת פנסיה) – חייב למלא גם טופס 161ד'.

 

אנו מצהירים שכל המפורטים בטופס זה הינם חברי הקיבוץ, וכן שהכנסות החברים המפורטות בטופס זה נכללות בדוח המס של הקיבוץ.

 

 

_______________    ________________    ______________   ________________   ___________

שם מלא                 תפקיד                           חתימה                    חותמת הקיבוץ             תאריך

שם איש קשר  _____________________________    טלפון  ______________________   

דילוג לתוכן