PDF להורדה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

שנה: 2017

מספר החוזר: 24.2017


ברצוננו לעדכנכם, אודות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים[1] אשר מטרתו הינה להסדיר את ענף נותני שירותי המטבע וענף האשראי החוץ מוסדי.

לשם כך ימונה רגולטור פיננסי.

במסגרת החוק, העוסקים בתחום האשראי החוץ בנקאי, הפועלים מכוח אישור נותן שירותי מטבע, יידרשו להחזיק ברישיון ובהון עצמי מינימלי ובמקביל להיות מפוקחים על ידי הרגולטור ולהיות נתונים לדרישות רגולטוריות.

החוק החדש ייכנס לתוקף בחודש יוני 2017 – לגבי נותני שירותי אשראי ולגבי נותני שירות בנכס פיננסי – בחודש יוני  2018.

עד לחודש יוני 2018 ימשיכו נותני שירותי המטבע, להיות מפוקחים על ידי רשות המסים, וזאת למעט פעולות הניכיון, אשר החל מיוני 2017 יפוקחו על ידי הרגולטור החדש, שכן מדובר במתן שירותי אשראי.

להלן עיקרי החוק:

  • החוק מרחיב את ההגדרה הקיימת כיום של "נותני שירותי מטבע" ומחליפה בהגדרה של "מתן שירותים פיננסיים".
  • הגדרת המושג "נותני שירותי אשראי" כמי שעוסקים במתן שירותים פיננסיים בעלי רכיב אשראי, דוגמת מתן הלוואות וניכיון.
  • הרחבת המונחים "אמצעי תשלום" ו"נכס פיננסי" כך שיכללו את כלל אמצעי התשלום המסורתיים, מטבעות וירטואליים וכן כרטיסים נטענים (Pre-paid).
  • על כל אחד מהעוסקים בתחום של "מתן שירותים פיננסיים" תחול דרישת רישיון בהתאם להיקף הפעילות אותה הוא מבצע (רישיון למתן שירות בנכס פיננסי / רישיון למתן אשראי):
  • רישיון בסיסי – יאפשר למחזיקים בו לתת שירותים פיננסיים בהיקף מצומצם.
  • רישיון מורחב – יאפשר למחזיקים בו לתת שירותים בהיקף משמעותי יותר. נותן השירות יחויב במינוי רואה חשבון מבקר.

החוק מפרט את התנאים הנדרשים לקבלת רישיון, לרבות דרישה של הון עצמי מינימאלי ובחינת יושרו ויושרתו של מבקש הרישיון, ואם מדובר בתאגיד, אזי גם בחינת התאמת נושאי המשרה, בעלי השליטה ובעלי העניין ומקורות המימון של מבקש הרישיון.

 

 

  • בחוק מפורטים נושאים נוספים, לרבות התנאים לביטול או התליה של רישיון שניתן; התנאים למתן היתר לשליטה בנותן שירותים פיננסיים; תנאי כשירות לכהונה כנושא משרה; הגבלות על ניהול עסקים; חובות דיווח שונות; חובות כלפי צרכנים לרבות איסור הטעייה, גילוי נאות ומגבלות לגבי קטינים; הוראות שמירה על ניהול תקין; מתן סמכויות פיקוח נרחבות לרגולטור החדש לרבות סמכות להטיל עיצומים כספיים; קביעת עבירות פליליות, לרבות עבירה של פעילות ללא רישיון מתאים.
  • עסקים פרטיים מתחום ניכיון הצ'קים והאשראי החוץ בנקאי, שהינם בעלי מחזור שנתי של 30 מיליון שקל ויותר – יידרשו להתנהל על פי נורמות של חברות ציבוריות. במקביל, ייאסר על עסקים אלה לשפות נושאי משרה באם למשל יוטל עליהם קנס בעתיד.
  • כמו כן, החוק כולל תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון, אשר מחיל את משטר איסור הלבנת הון על נותני השירותים הפיננסיים המוסדרים, לרבות דיווחים שונים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

 

המלצתנו ללקוחות הסבורים כי החוק חל עליהם – לפנות לייעוץ משפטי.

 

[1]  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016.

דילוג לתוכן