PDF להורדה

פתיחת מקצים לשנת 2017 לתכנית "כסף חכם" – עידוד השיווק לחו"ל

שנה: 2017

מספר החוזר: 23.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ממשיך להפעיל את תכנית ”כסף חכם“, המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית הנוכחית, יכיר האגף בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשוק היעד הנבחר.

הסיוע במסגרת תכנית "כסף חכם" יינתן בהתאם להוראת מנכ"ל מספר 5.10 מיום 17 באפריל 2016[1]. נציין, כי המשרד בוחן אפשרות לעדכון הוראת המנכ"ל, ולפיכך הנוסח הקובע של ההוראה יהיה הנוסח התקף במועד ההקצאה.

הבקשות לתכנית יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב – במקצים לפי מועדי ההגשה, כדלהלן:

  • הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום 28 בפברואר 2017.
  • הגשות שיבוצעו מיום 1 במרץ /2017 ועד ליום 31 במרץ 2017.
  • הגשות שיבוצעו מיום 1 באפריל 2017 ועד ליום 30 באפריל 2017.
  • הגשות שיבוצעו מיום 1 במאי 2017 ועד ליום 31 במאי 2017.
  • הגשות שיבוצעו מיום 1 ביוני 2016 ועד ליום 30 ביוני 2017.

יובהר, כי פתיחת מקצים למחצית השנייה של 2017 מותנית ביתרה תקציבית בתום מקצי המחצית הראשונה.

על כן, מומלץ למהר ולהגיש את הבקשה.

 

את הוראת מנכ"ל מספר 5.10 מיום 17 באפריל 2016 ניתן למצוא באתרנו ובקישור להלן:

http://www.economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/05_10_17_04_2016.pdf

 

 

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 41/16.

דילוג לתוכן