PDF להורדה

דיווחים לרשות המים – עלויות הפקת מים ודיווחים הנדסיים וכספיים

שנה: 2017

מספר החוזר: 21.2017


לאחר שתיקון 27 לחוק המים[1], עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ביום 30 בינואר 2017, שלחה לאחרונה רשות המים בקשה לכל מפיקי המים השפירים והמליחים, לקבלת נתונים לגבי עלויות להפקת המים ולגבי התשתיות והציוד המשמשים להפקה.

הדיווח שנדרש מהמפיקים הינו עד ליום 23 בפברואר 2017, והוא כולל את הסעיפים שלהלן:

  • פירוטים לגבי מתקני ההפקה והתשתיות, לרבות שנת הקמה, סוגי הציוד, עלות הרכישה בספרים עלות מופחתת, אופן המימון של ההשקעה ועוד.
  • נתונים לגבי כמויות המים שהופקו בשנים 2013-2015 ועלויות האנרגיה לאותן השנים.
  • פירוט לגבי תעריפי המים שחויבו בהם הצרכנים, והסבר כיצד התעריפים מכסים את העלויות.
  • דוחות כספיים לשנים 2013-2015.

לצורך הדיווח העלתה רשות המים לאתר האינטרנט שלה קבצי אקסל למילוי הנתונים. בנוסף לקבצים, נתבקשו המפיקים לצרף מפה של מפעל המים, עליה יסומנו בספרות מתקני התשתית, כאשר הפירוט בקבצי האקסל יהיה לפי המספור במפה.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 27 לחוק המים נקבע, כי המים השפירים והמליחים המופקים על ידי מפיקים פרטיים יימכרו לרשת המים הארצית, ואילו צרכני המים ירכשו את המים במחיר הארצי, שיוגדר על ידי רשות המים.

התשלום למפיקי המים הפרטיים יוגדר על ידי רשות המים, כאשר סעיף 111 לחוק המים מתייחס לכך לפי הנוסח שלהלן:          "מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות המים; כללים אלה יתבססו על העלויות הממשיות של ספק המים בקשר להפקת המים ואספקתם, לרבות ריבית, בלאי והוצאות אחרות."

ככול שעלויות ההפקה והאספקה של המים, שיוכרו על ידי רשות המים, יחושבו בצורה מלאה ונאותה יותר – כך התשלום למפיק יהיה בהתאם לעלויות ההפקה הריאליות.

נציין, כי בדרך כלל העלויות הישירות של ההפקה נרשמות ומנוהלות, אולם אצל מרבית המפיקים אין התייחסות לעלויות הפחת הכלכלי, אלא לפחת היסטורי בלבד, שאיננו משקף את העלות האמיתית שתהיה לשדרוג התשתיות.

עוד נזכיר כי בכללי המים[2], נקבע כי כל בעלי רישיונות אספקת מים נדרשים להגיש דיווח כספי על פעילותם עד ליום 30 לאפריל של השנה העוקבת.

 

 

לאור דרישות הדיווח החדשות שפורסמו ובהתייחס לדיווחים הכספיים שכבר הוגשו בעבר בהתאם לכללי המים, אנו ממליצים כיום למפיקים לרכז את מלוא המידע הקיים בדבר מתקני התשתית והציוד, אופן רישום העלויות ואופן הרישום של הנכסים בדוחות הכספיים וכן לבחון את האפשרות לבצע הערכת שווי כלכלי לתשתיות, אשר תהווה בסיס לחישוב פחת ומימון בערכים כלכליים.

אנו נמצאים בקשר שוטף עם הגורמים המערכתיים המטפלים בסוגיות המים בהתיישבות ונעדכן אם וכאשר יהיו המלצות ספציפיות לביצוע.

בהזדמנות זו אנו רוצים להזכירכם, כי בהתאם לכללי המים יש להשלים את הדיווח הכספי לשנת 2016 עבור פעילות המים, עד ליום 30 באפריל 2017.

בימים אלו אנו שולחים לכל הלקוחות חבילת דיווח לצורך השלמת הדיווחים כנדרש.

 

 

 

 

בדבר הבהרות נוספות בנושאי אנרגיה וחלוקת חשמל ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון:

052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

[1]  חוק המים, תשי"ט-1959.

[2]  כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן