PDF להורדה

תיאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים

שנה: 2017

מספר החוזר: 20.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה העבירה המחלקת המקצועית ברשות המסים הנחיה לפקידי השומה בנוגע לתיאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים.

על הקיבוץ לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשה, באופן מרוכז, בגין כל החברים. כמו כן, יש לצרף הצהרה, שבה יצוין, כי דוח המס של הקיבוץ יוגש על פי סעיף 60א לפקודה, וכן שהכנסת החברים, הכלולים ברשימה שצורפה לבקשה, תיכלל בדוח המס של הקיבוץ.

נזכיר, כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, נכלל פרק מיסוי הקיבוצים, בו נקבע, בין היתר, אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש וחבריו, כאשר מיסוי הקיבוץ המתחדש יכול להיעשות באחד משני המסלולים – על פי בחירת הקיבוץ – מיסוי בהתאם לסעיף 60א או מיסוי בהתאם לסעיף 60ב[1].

יודגש, כי חבר קיבוץ אשר נמצא בעצמאות כלכלית אינו נחשב חבר קיבוץ לעניין הוראות הפקודה.

 

לגבי תיאומי מס לחברים בקיבוצים השיתופיים – אנו אמורים לקבל את ההנחיה בימים הקרובים – מיד עם קבלתה – נעדכן.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 4/17.

דילוג לתוכן