PDF להורדה

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

שנה: 2017

מספר החוזר: 18.2017


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה, בדבר מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. המסלול יופעל באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

להלן עיקרי המסלול:

מענקים להתייעלות אנרגטית

במסגרת התכנית הלאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים, שיגרמו להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. תינתן עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, לעידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות, אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות.

להלן רשימת המגזרים הזכאיים לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלמ"ס לשנת 2012:

 • חקלאות
 • כריה
 • תעשייה
 • מים ביב טיפול באשפה שירותי טיהור
 • מסחר סיטוני קמעוני
 • שירותי אירוח ואוכל
 • מידע ותקשורת
 • שירותים פיננסים
 • מנהל מקומי ומנהל ציבורי ביטחון
 • חינוך
 • שירותי בריאות רווחה וסעד
 • אומנות בידור ופנאי
 • תחבורה אחסנה דאר ובלדרויות

את ההנחיה המלאה ניתן למצוא באתרנו ובאתר משרד הכלכלה והתעשייה –

http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04-41.aspx

השקעות מזכות

השקעות לביצוע פרויקט, הכוללות הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט הוצאות לרכישת ציוד ומכונות, הוצאות התקנה, הוצאות הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות וכן התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.

 

 

עקרונות התוכנית

גובה הסיוע הינו בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה המזכה ולא יותר מ- 3,000,000 ש"ח עבור סך כל הבקשות, שיוגשו על ידי מבקש הסיוע בשנה קלנדרית.

במידה ובקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוססת על התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף לזה הנזכר לעיל, בשיעור של 20% נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט.

גובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש הסיוע לא יעלה על 3,000,000 ש"ח בשנה קלנדרית.

גובה הסיוע, כולל הסיוע הנוסף, שזכאי לקבל מבקש סיוע, בשנה קלנדרית, לא יעלה על 6,000,000 ש"ח.

פריסת תשלום הסיוע

פריסת תשלום הסיוע תתבצע כדלקמן:

תשלום של 65% מהסיוע יינתן לאחר שמנהל התכנית קיבל אישור, מבודק מקצועי, אשר ביקר באתר הפרויקט ואישר, כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה בהתאם לתכנית שאושרה וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות הישירות בגין הפרויקט.

תשלום של 35% מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע ימציא למנהל תכנית מרכז ההשקעות דוח שנתי מאומת.

רק בהשקעות שהתבצעו לאחר מועד פרסום המקצה, שבגינו הוגשה הבקשה – יוכרו.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן