PDF להורדה

שותפויות – חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 16.2017


על פי הוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975 ותקנותיה – כל שותפות חייבת בדיווחים שונים לרשם השותפויות וכן בתשלום אגרה שנתית.

אגרה שנתית

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון או בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם השותפויות, בשובר מיוחד שנשלח לכל שותפות, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם השותפויות.

תעריפי האגרה לשנת 2017 – למקדימים לשלם עד לסוף חודש מרץ, האגרה הינה בשיעור מופחת – 1,299 ש"ח. למשלמים מחודש אפריל עד סוף חודש דצמבר – 1,587 ש"ח.

יובהר, כי כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד.

שותפות שפורקה מרצון תהיה חייבת באגרה שנתית עד השנה, שבה מסרה לרשם הודעה על פירוקה.

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת לרשם השותפויות:

  • שינוי שם
  • שינוי תקנות השותפות (הסכם השותפות)
  • שינוי מהות העסק
  • שינוי מען
  • שינוי בשותפים ובפרטיהם
  • שינוי בפרטי מורשה החתימה
  • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן