PDF להורדה

חברה פרטית – חובת דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 15.2017


על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו – כל חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, וכן היא חייבת בתשלום אגרה שנתית.

חברה אשר לא מילאה אחת או יותר מחובות אלו – צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק.

דוח שנתי של חברה פרטית

לפי הוראת סעיף 141 לחוק, על חברה להגיש במהלך כל שנה קלנדרית דוח שנתי לרשם החברות. לצורך הגשת הדוח יש למלא טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5).

הדוח השנתי נועד לתת תמונת מצב עדכנית על פרטי החברה ולמעשה מהווה דוח עדכון פרטים שנתי, בין היתר בנוגע לחלוקת הון המניות, לבעלי המניות ולמניות שבבעלותם, לפרטי הדירקטורים המכהנים, לפרטי דירקטורים שחדלו לכהן ועוד.

יצוין, כי בעת הגשת הדוחות,יש להגיש דוח מקורי ולא צילום, על דירקטור/נושא משרה לחתום על גבי הדוח ועל עורך דין/רואה חשבון מבקר של החברה לאמת את חתימת הדירקטור.

על הדוח להיות מעודכן ליום הגשתו לרשם החברות.

אגרה שנתית

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשם החברות או בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות.

תעריפי האגרה לשנת 2017 – למקדימים לשלם עד לסוף חודש פברואר, האגרה הינה בשיעור מופחת – 1,116 ש"ח, מחודש מרץ עד סוף חודש דצמבר – 1,484 ש"ח.

דגשים:

 • מועדי תשלום האגרה השנתית ותעריפי התשלום הנם על פי דין ואין בסמכות רשם החברות להיעתר לבקשה להארכת מועד התשלום או לשנות את שיעורי האגרה הקבועים בחוק.
 • משלוח שוברי תשלום לחברות, נעשה כשירות לציבור, ואינו מחויב לפי החוק.
 • חברה שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.
 • כל חברה (למעט חברה שפורקה בהתאם להוראות פקודת החברות או חברה שנמחקה), חייבת בתשלום אגרה שנתית.
 • יודגש, שגם חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית, כל עוד לא חוסלה.
 • חברה אשר הפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, יכול שתהיה זכאית לקבלת פטור מתשלום האגרות השנתיות בהתאם לקבוע בתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001.
 • לתשומת הלב – תקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001, קובעת כי הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.
 • אין לשלוח תשלום אגרה שנתית לרשם החברות במזומן/המחאה באמצעות דואר ישראל.

חברה מפרת חוק

כאמור לעיל, חברה פרטית אשר לא הגישה דוח שנתי ו/או לא שילמה אגרה שנתית[1] – צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק.

התראה – קודם לרישום חברה כחברה מפרה, תישלח לחברה התראה על כוונה לרשמה כחברה מפרה[2]. לחברה 30 יום,  מיום רישום ההתראה, לתיקון ההפרה שבשלה נרשמה ההתראה.

רישום חברה מפרה – לא תיקנה החברה בתוך 30 יום את ההפרה, תירשם החברה במרשם החברות כחברה מפרה. רישום כאמור יופיע גם בנסח החברה ובמידע על חברה, ללא הודעה נוספת.

מחיקת רישום חברה מפרה – חברה אשר תיקנה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה או נרשמה כחברה מפרה, יימחקו ההתראה או רישום כחברה מפרה. זאת, בכפוף לכך שלא רשומות לחובת החברה הפרות נוספות אשר טרם תוקנו.

סנקציות כנגד חברה מפרה – עם ההכרזה על חברה כחברה מפרה, יופעלו כנגדה – החל מיום ההכרזה – הסנקציות הבאות:

 • לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (יקשה על קבלת הלוואות, למשל), ולא ירשם שינוי בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.
 • לא ירשמו שעבודים לטובת החברה, ולא ירשם שינוי בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.
 • לא ירשם משכון לטובת החברה ולא יבוצע שינוי בפרטי משכון כאמור.
 • החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.
 • החברה המפרה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.
 • לא יירשם מיזוג בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה חברה מפרה.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

[1]   אגרה שנתית – כולל חובות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית.

 [2]   ההתראה תירשם במקומות הבאים: במרשם החברות הפתוח לעיון הציבור, בנסח החברה, במידע על חברה הניתן לציבור באופן מקוון ללא תשלום.

דילוג לתוכן