PDF להורדה

זכאות לקצבת ניידות ליוצאים לחו"ל

שנה: 2017

מספר החוזר: 14.2017


ברצוננו לעדכנכם בהודעת הביטוח הלאומי, הקובעת תנאים חדשים לקבלת קצבת ניידות, לתושב ישראל המוגבל בתנועה ואשר יוצא לחו"ל.

תחולת השינוי מיום ה-1 בינואר 2017.

קצבת ניידות

  • אם לפני יציאתו מן הארץ קיבל קצבת ניידות במשך 3 חודשים רצופים לפחות – תשולם לו הקצבה למשך 3 חודשים בחו"ל (מקודם – 6 חודשים).
  • אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים, והוא יוצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי – תשלום הקצבה יופסק ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ (ללא שינוי).

למוגבל בניידות שאיננו נמצא בארץ, לא יאושרו הלוואה עומדת לרכישת רכב והטבות אחרות, אלא לאחר שיחזור ארצה.

קצבת "חסר רכב"

במצבים הבאים, בנוסף לתשלום קצבה במשך 3 חודשים בחו"ל, תשולם למוגבל בניידות, השוהה בחו"ל, גם קצבת חסר רכב בסך 2,364 ש"ח:

שליחות לחוץ לארץ מטעם המדינה – כשהמבוטח או בן זוגו, או שהמוגבל בניידות הוא קטין הנמצא עם הורהו, או שהוא בגיר הנמצא בחו"ל עם הורהו, שמונה כאפוטרופוס שלו.

תשלום קצבת "חסר רכב" אינו מוגבל בזמן ואינו מותנה בקבלת קצבה לפני היציאה מהארץ.

שליחות בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי – תשלום קצבת "חסר רכב" מוגבל לתקופה מרבית של 24 חודשים. התשלום מותנה בקבלת קצבת ניידות במשך 3 חודשים לפני היציאה מהארץ.

קבלת טיפול רפואי בחו"ל – כשהמוגבל בניידות יוצא מהארץ לצורך טיפול רפואי (לא כולל ספא/מרחצאות וכדומה) – תשלום קצבת "חסר רכב" מוגבל לתקופה מרבית של 24 חודשים, והוא מותנה בקבלת קצבת ניידות במשך 3 חודשים לפני היציאה מהארץ.

יודגש, כי הביטוח הלאומי יהיה רשאי לדרוש החזר של ההלוואה העומדת וההלוואה מקרן הלוואות (במקרים שניתנה), אם המוגבל בניידות יצא מהארץ ל-3 חודשים לפחות.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן