PDF להורדה

תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון בחוק ההתייעלות הכלכלית

שנה: 2017

מספר החוזר: 13.2017


ב-29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, במסגרתו נכללו מספר תיקונים מהותיים לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

תחולת החוק מיום ה-1 בינואר 2017.

להלן עיקרי התיקונים בחוק:

 • מסלולי הטבות מס חדשים

נוספו שני מסלולי הטבות חדשים המיועדים לתעשייה עתירת ידע – "מפעל טכנולוגי מועדף" ו"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד".

מסלולי ההטבות החדשים יופעלו לצד מסלולי ההטבות הקיימים כיום בחוק – "המפעל המועדף" ו"המפעל המועדף המיוחד".

מסלולי הטבות אלול מיועדים בעיקר לחברות גדולות המשקיעות סכומים מהותיים במחקר ופיתוח.

 • שיעורי מס מופחתים

מס חברות

 • שיעור מס חברות למפעל מועדף באזור פיתוח א' – 7.5% החל משנת 2017 (במקום 9% עד כה).
 • שיעור מס חברות למפעל טכנולוגי מועדף – 12%, ובמידה והחברה ממוקמת באזור פיתוח א' – 7.5%.
 • שיעור מס חברות למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – 6%. בכפוף לתנאים המפורטים בחוק, תינתן יציבות הטבות לתקופה שלא תפחת מ- 10 שנים.

מס דיבידנד

שיעור המס המוטל על דיבידנד המחולק מרווחי מפעל טכנולוגי מועדף – 20%. בעת חלוקה לחברה זרה ובהתאם לתנאים המפורטים בחוק – 4%.

מס רווח הון

 • שיעור מס רווח הון על מכירת נכס לא מוחשי מוטב של מפעל טכנולוגי מועדף לחברה קשורה זרה – 12%, ובלבד שהנכס נרכש מחברה זרה לאחר ה-1 בינואר 2017, תמורת 200 מיליון ש"ח, לפחות.
 • שיעור מס רווח הון על מכירת נכס לא מוחשי מוטב של מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד לחברה קשורה זרה – 6%, ובלבד שהנכס פותח על ידי החברה בישראל או נרכש מחברה זרה, לאחר ה-1 בינואר 2017.

 

 

 • מפעל מאושר – תוספות והקלות בתכניות מענקים של מרכז השקעות
  • תוספת 10% מענק – מפעלים הפועלים בשדרות וביישובי עוטף עזה, וכן בצפון באשכול פריפריאלי, יהיו זכאים למענק של עד 30% מגובה ההשקעה בציוד ורכוש קבוע להקמה או הרחבה של מפעלים תעשייתיים, חלף תקרה של 20% לאזורי פיתוח א' אחרים.
  • הקלה בבדיקת תנאי בר תחרות במסגרת דוח ביצוע סופי- חברה תוכל לבחור את אופן בדיקת עמידתה בתנאי "בר תחרות" לעניין תכניות מענקים של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (לשעבר "מרכז ההשקעות").
 • הוראות נוספות
  • "תושב חוץ" יוגדר בחוק בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, למעט אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או הרווחים, במישרין או בעקיפין.
  • "מפעל מועדף מיוחד" – עדכון תנאי הסף לכניסה למסלול המפעל המועדף המיוחד. הוראת שעה לשיעור מס מופחת של 5% בגין חלוקת דיבידנד לחברת אם זרה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3287049,              avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן