PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ינואר 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 10.2017


תיקון 27 לחוק המים – עדכונים

לאחר דיונים סוערים בין חברי הכנסת חברי הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והפנים, כולל חלוקי דעות וקרע חמור בתוך המגזר החקלאי – בין החברים שהיו שותפים לדיונים – בעיקר בין נציגי הקיבוצים לנציגי תנועת המושבים – החליטה הוועדה להעביר את תיקון 27 לחוק המים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת – הצבעה האמורה להתקיים עוד השבוע.

אין ספק שבאם, כצפוי, החוק יאושר – ייגרם פער כמותו טרם חווינו בתוך המגזר החקלאי, כמו גם בין חלק מחקלאי הדרום לאלה ממרכז הארץ וצפונה – בעיקר בעלי אגודות המים הפרטיות.

בשל מורכבות חוק, העוסק בעיקרו בשינוי תעריפי המים ושיטת חישוב עלותם לחקלאות – נכון להיום, רק בגין מים שפירים ומליחים (כנגזרת של השפירים) – פרסמה רשות המים הודעה לציבור, לפיה בכוונתה להחזיר את תעריפי המים השפירים והמליחים לחקלאות, לרמתם מיום 31 בדצמבר 2016 – לאחר שאלו כבר התייקרו מיום 1 בינואר 2017 – בשיעור של 2.3% (השפירים) וב-6.3% (המליחים).

ההודעה שפורסמה כ"הודעה לשימוע הציבור" – לא אמורה להיתקל מן הסתם בהתנגדות, אך נביא להלן את דברי ההסבר להודעה, אליה ניתן להתייחס (בכתב בלבד) עד יום 19 בינואר 2017, באמצעות פקס, שמספרו 03-6369750:

"ביום 4.1.17 אושרה בכנסת בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה, לקריאה שנייה ושלישית, הצעה לתיקון חוק המים (תיקון 27). בכפוף לאישור התיקון במליאת הכנסת החליטה מועצת המים ביום 15.12.16, כי תעריפי המים לחקלאות ישתנו בהתאם למתווה המפורט בהחלטתה מאותו היום.

כחלק מהמתווה האמור צפויים תעריפי המים השפירים והמליחים לחקלאות להשתנות.

תעריפי המים השפירים לחקלאות המסופקים מאת מקורות והקבועים בכללים אלו, אף ירדו בהתאם למתווה בצורה ניכרת. לאור זאת, ובכפוף לאישור החוק במליאת הכנסת סבור הצוות המקצועי שלא יהיה נכון לבצע תנודות תעריפיות עד להשלמת המודל המלא בחודשים הקרובים, ולכן, יש להעמיד את תעריפי המים השפירים והמליחים לחקלאות, המסופקים מאת מקורות, על מחירם נכון ליום 31.12.16".

עד כאן לשון הודעת מועצת רשות המים, שיש בה כמובן היגיון במצב שנוצר, לאור השינויים האמורים לחול עם קבלת החוק ותקנותיו – במהלך החדשים הבאים:

–            הוזלת המים לחקלאות – לחקלאים המשלמים כיום את תעריף מקורות המלא – 2.5 ש"ח למ"ק.

–  ייקור המים לחקלאים המפיקים את המים השפירים בעצמם. דהיינו, ייקור דרסטי לחקלאים שהשקיעו בימים עברו בתשתיות המים שלהם.

 

 

 

עניין זה מן הסתם אמור להמשך מספר חודשים עד השלמת עבודת השערוך של נכסי המים הפרטיים כאמור, קרי, אותם מים שבכוונת רשות המים והאוצר לייקר.

עדכון מאתמול בערב (16/1): ברוב של חברי הכנסת, שנכחו בדיון על תיקון 27, הוחלט להחזיר חלק מסעיפי החוק לדיון נוסף בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והפנים. לאחר מכן, ישוב התיקון לחוק לדיון במליאת הכנסת.

 

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

 

 

דילוג לתוכן