PDF להורדה

סיכומים ועדכונים בתחום משק המים בישובים מתוכננים 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 1.2017


עם תום שנת 2016 ועם פתיחתה של שנה חדשה, ברצוננו לערוך מספר סיכומים לגבי השנה החולפת ולעדכן אתכם בנוגע לשנת 2017.

  • חוזרי מים

אנו ממשיכים לעקוב באופן שוטף אחרי ההתפתחויות במשק המים במגזר ההתיישבותי ולעדכן אתכם בשינוים ובעדכונים המשמעותיים עבורכם ובין השאר בנושאים של:

  • תעריפי המים לצרכנים הביתיים, לחקלאות ולגינון הציבורי.
  • דרישות דיווח שונות לספקי המים, שמפורסמות על ידי רשות המים.
  • עדכונים שוטפים בכל הקשור לפרסומי רשות המים בכל הנוגע למשק המים בישובים המתוכננים.

השנה, לנוכח הדיונים בתיקון 27 לחוק המים, וההשלכות המהותיות, שעלולות להיות כתוצאה מכך, אנו ממליצים ללקוחותינו להישאר מעודכנים בשינויים במשק המים ולהיערך מראש לקראת הבאות.

חוזרי המים מפורסמים על ידינו למנויים בצורה שוטפת ומקיפים את כל הנושאים החשובים בתחום המים. העלות למינוי שנתי לחוזרי המים לא השתנתה ואנו מזמינים את כל מנויי השנה הקודמת לחדש את המינוי, וליישובים שלא היו מנויים בעבר להצטרף לרשימת המנויים.

טופס רישום לקבלת חוזרי המים לשנת 2017 – מצורף לחוזר.

  • דיווחים כספיים לפעילות המים

החל משנת 2014, בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), נדרשים כל בעלי רישיונות אספקת המים (מרבית הקיבוצים והמושבים), לדווח מידי שנה עד ליום 30 באפריל על התוצאות הכספיות של פעילות המים בהם, מאושר על ידי רואה חשבון.

נכון לסוף שנת 2016, ישנם עדין מספר יישובים שלא דיווחו בהתאם לתקנות בגין פעילות המים בהם לשנת 2015, ואף עבור שנת 2014.

אנו ממליצים להשלים בהקדם האפשרי את הדיווחים לשנת 2015, כיוון שאי דיווח עלול לגרור סנקציות של רשות המים, ולהוות חסם בכל דיון ובקשה מרשות המים. וכן, להקדים ולהיערך לדיווח לשנת 2016, ולא להמתין עד למועד האחרון שבתקנות.

  • מים מוזלים לגינון ציבורי

לראשונה בשנת 2016, התאפשר ליישובים מתוכננים, לקבל הקצאה של מים לגינון ציבורי בתעריף מוזל.

קבלת התעריף המוזל מותנית במספר תנאי סף, אולם יישוב שעומד בתנאי הסף יכול ליהנות מחיסכון כספי שיכול להגיע לעשרות אלפי ש"ח בשנה.

השנה ליווינו מגוון ישובים בתהליכי קבלת ההקצאות למי גינון, אולם ישנם עדין יישובים רבים שלא ניצלו את זכאותם, ואנו ממליצים לבדוק זאת בשנה הנוכחית.

למידע נוסף בנוגע למינוי על חוזרי המים או בסוגיות נוספות ניתן לפנות אל אנשי המקצוע במחלקת אנרגיה, מים ותשתיות על פי פרטי הקשר שבטופס הנלווה.

אנו מאחלים ללקוחותינו שנה אזרחית טובה ועתירת גשמים

דילוג לתוכן