PDF להורדה

חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי – תמוסה בשיעור מופחת של 25%

שנה: 2016

מספר החוזר: 98.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הוראת השעה, הקובעת שבתקופה שבין ה-1 בינואר 2017 ל-30 בספטמבר 2017, חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי בה – תמוסה בשיעור של 25%, בלבד, ללא מס יסף[1].

לפיכך, מומלץ לבעלי מניות מהותיים, לשקול את דחיית ההחלטה על חלוקת הדיבידנד וקבלתו לאחר ה-31 בדצמבר 2016.

הוראה זו תחול ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

בכל אחת משנות המס 2017 – 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים, ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, לא יפחת מממוצע סכום התשלומים, כאמור, ששולמו לו על ידי החברה בשנות המס 2015 ו-2016.

כמו כן, תחולנה ההגבלות הבאות:

  • דיבידנד שחולק בשנים קודמות ינוטרל מסכום ההכנסה הכולל בשנים 2015 ו-2016.
  • לא יתאפשר קיזוז הפסדים מניירות ערך והפסדי הון כנגד הדיבידנד.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  כיום – 30%, בתוספת מס יסף 2%.

דילוג לתוכן