PDF להורדה

סעיף 62 לפקודה – לא ישתנה

שנה: 2016

מספר החוזר: 97.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לאישור הכנסת הלילה (21/12/16) בקריאה שנייה ושלישית של תקציב המדינה לשנים 2018-2017 וחוק ההסדרים – לא יחול שינוי בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה, הדן במיסוי אגודה שיתופית.

נזכיר, כי בחוזרנו 90/16 עדכננו, כי סעיף 62 לפקודה, עתיד להשתנות במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-18, כך שאגודה שיתופית לא תוכל לשנות את סיווגה לצורך מס מדי שנה.

 

להלן נוסח הסעיף – התקף:

"דינה של אגודה שיתופית, שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לעניין פקודת מס הבולים, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לעניין פקודה זו, אם האגודה תבעה כך בדוח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס, ובלבד שההחלטה על תביעה כאמור נתקבלה באסיפה כללית של האגודה בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה."

 

יודגש, כי ישנה חשיבות לקבלת החלטה נכונה מדי שנה – בהתאם לסיווג הרצוי[1].

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  ראו גם חוזרנו 15/15 – תנאים ליישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.

דילוג לתוכן