PDF להורדה

חלוקת חשמל בקיבוצים – פיקוח על פעילות מחלקים היסטוריים

שנה: 2016

מספר החוזר: 94.2016


ברצוננו לעדכן, כי לאחרונה פרסמה רשות החשמל מכרז חיצוני לקבלת שירותי פיקוח על מחלקים היסטוריים.

נזכיר, כי באוגוסט 2009 פרסמה רשות החשמל את המתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים בו הוגדר כי מחלקי חשמל היסטוריים, נדרשים להסדיר את מעמדם החוקי ולבחור אחת מהחלופות שלהלן:

  • חלופת צרכן בודד – רק לקיבוצים שיוכיחו שאין להם פעילות מסחרית בחשמל.
  • הקמת חברת חלוקה עצמית – קבלת הנחה במחיר רכישת החשמל ומכירתו במחיר התקנות לצרכנים ודרישות עמידה בחוק החשמל ותקנותיו וכן באמות המידה שמפרסמת רשות החשמל.
  • העברת התשתיות למחלק אחר – העברה לחברת החשמל או למחלק פרטי.

נכון להיום, על פי פרסומי רשות החשמל, נכנסו כבר 153 קיבוצים למתווה, וישנם עוד מספר קיבוצים בשלבים אחרונים לקראת כניסה למתווה.

כל קיבוץ שנכנס למתווה מוגדר כבעל רישיון זמני לחלוקה והספקה של חשמל, ועל כן מוגדר כ"ספק שירות חיוני" (סש"ח) בשטח חלוקת החשמל שבניהולו ומחויב לפעול לפי אמות המידה, החוקים והתקנות החלים על סש"ח.

אמות המידה, המחייבות את חברות חלוקת החשמל, מתייחסות להיבטים של תעריפי מכירת החשמל, ביצוע השקעות, אופן ההתחשבנות עם הצרכנים, סוגיות שירות שונות וכן הוראות תפעוליות, דיווחיות והנדסיות, בכל הקשור לייצור חשמל במערכות סולאריות בשטחי חלוקת החשמל.

עד היום כמעט ולא בוצעו ביקורות על ידי רשות החשמל לגבי עמידת המחלקים ההיסטוריים בדרישות אמות המידה ועל כן ישנה שונות רבה באופן ההתנהלות של חברות חלוקת חשמל בתנועה הקיבוצית.

כאמור, לאחרונה פרסמה רשות החשמל מכרז חיצוני לקבלת שירותי פיקוח על מחלקים היסטוריים. על פי המכרז, הבקרה תהיה הנדסית וכלכלית / חשבונאית ותכלול בדיקה של נתוני הייצור והצריכה והמאזן האנרגטי הכולל בשטח החלוקה של כל מחלק, אופן ההתחשבנות בין המחלק לצרכנים ובין המחלק לחברת החשמל, עמידה בדרישות הדיווח וכן לגבי אופן הפעלתן של מערכות סולאריות בשטח החלוקה.

אנו ממליצים לכל חברת חלוקה לבדוק את אופן ההתנהלות השוטפת והעמידה בדרישות אמות המידה בהיבטים ההנדסיים, התפעוליים והכלכליים, בכדי לצמצם את החשיפה שעלולה להיות לחברה שאיננה פועלת בהתאם לדרישות.

 

בדבר הבהרות נוספות בנושאי אנרגיה וחלוקת חשמל ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון:

052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן