PDF להורדה

מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים

שנה: 2016

מספר החוזר: 93.2016


ברצוננו לעדכנכם  בהודעת רשות מקרקעי ישראל, כי במטרה לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים, אישרה הרשות מבצע לגביית תשלום דמי שימוש, בגין תקופת שימוש של עד 7 שנים, גם אם השימוש החל קודם לכן.

תוקף המבצע עד ליום 31 בדצמבר 2017.

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1 ביולי 2009 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-31 בדצמבר 2017.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה הרשות דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1 ביולי 2009.

יובהר כי האמור לעיל לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לשמאי מקרקעין אלי חלוצי, בטלפון: 052-4423008

elih@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן