PDF להורדה

תמיכה ממשרד החקלאות בגין השמדת בעלי חיים – פטורה ממס ערף מוסף

שנה: 2016

מספר החוזר: 89.2016


 

ברצוננו לעדכנכם בהחלטת רשות המסים[1] בדבר החבות במס ערך מוסף של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – הקובעת שתמיכות אלו אינן בבחינת עסקה החייבת במס ערך מוסף.

להלן עיקרי ההחלטה:

עוסק המגדל צאן למטרות מסחריות, הרשום במס ערך מוסף כ"עוסק", השמיד את עדרו  על פי הוראת משרד החקלאות, בעקבות מחלת העדר, ולפיכך קיבל סיוע כספי ממשרד החקלאות לרכישת עדר חדש.

בהחלטת רשות המסים נקבע, כי סיוע זה אינו בבחינת "עסקה", כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, ואינו בבחינת תרומה, תמיכה או סיוע לעניין סעיף 12 לחוק, ולכן אינו חייב במס.

במקביל, לא יותר ניכוי מס תשומות בשל הוצאות ששימשו את העוסק לקבלת הפיצוי, כגון ייעוץ משפטי של עורכי דין.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] החלטת מיסוי: 5597/16.

דילוג לתוכן