PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – נובמבר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 88.2016


  1. פנייה לציבור להשמעת עמדה בדבר תיקון כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) לעניין ספק קולחים מרחבי

מועצת רשות המים בישיבתה בתחילת חודש נובמבר 2016, פרסמה את הצעתה לעניין שבכותרת. בהצעה מפורטות כל הסוגיות – מנהלתיות, כלכליות ומקצועיות ונקבע שתחולתם של הכללים תהייה במועד פרסומם, שכן אין הם מחייבים הערכות מיוחדת מצד הספקים, בטרם כניסתם לתוקף.

את פרטי ההצעה ניתן לראות באתרנו ובאתר רשות המים.

  1. הודעת מנהל רשות המים לספקים ציבוריים בעניין עדכון מספר הנפשות לצורך קביעת הכמות המוכרת

את פרטי ההצעה ניתן לראות באתרנו ובאתר רשות המים, כפי שפרסם מנהל רשות המים בפועל – מר משה גראזי.

ברצוננו להזכיר, כי השנה הדיווח בעניין מספר הנפשות בישוב והזכאות לכמות מוכרת הינו דיווח מקוון, המתבצע באמצעות טופס ממוחשב באתר רשות המים.

את הדיווח יש להשלים עד ליום 30 בנובמבר 2016. יישוב שלא יעמוד במועד הדיווח עשוי לקבל הקצאה מופחתת.

נוסיף, כי השנה לראשונה, נדרש גם דיווח על הכמות המוכרת שסופקה בפועל בשנה קודמת.

ספקים, שאינם מפרידים בין הכמות המוכרת לכמות הנוספת, אינם מחויבים, בשלב זה, בדיווח זה. אולם, ספקי מים, שקיבלו הקצאה למים מוזלים לגינון ציבורי, מחויבים לחייב את הצרכנים שלהם לפי התקנות, ועל כן מחויבים להפריד בין הכמות המוכרת לכמות הנוספת.

  1. תיקון 27 לחוק המים

לצערנו, סוגיית "תיקון 27 לחוק המים" ממשיכה להטריד את העוסקים בסוגיה ברחבי ההתיישבות העובדת. נכון להיום, נראה שרב הנסתר על הנגלה בכל הקשור לתיקון זה – מצד משרד האוצר ורשות המים.

לאחרונה התקיים כנס חירום של ראשי מועצות אזוריות, מנהלי אגודות מים וכן ראשי התנועות והתאחדות חקלאי ישראל.

לעניין זה הוקם מטה מאבק, המרוכז על ידי מר יועד לודר (טלפון מספר 050-5503399). עוד חברים במטה ארז ויסמן – יו"ר פורום האגודות ומתן רז – מנהל תחום המים בהתאחדות חקלאי ישראל.

  1. אינפורמציה מעניינת

לאור התחזיות הפסימיות לקראת עונת הגשמים הקרובה, הוחלט להפעיל בשנה הקרובה את כל פוטנציאל ההתפלה העומד כיום לרשות המדינה, וההיקף הצפוי להתפלת מי ים בשנת 2017 יעמוד על 585 מיליון מ"ק של מים!

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן