PDF להורדה

הוצאות על כיבוד בפגישות מחוץ למקום העסק – אינן מותרות לניכוי לצרכי מס

שנה: 2016

מספר החוזר: 86.2016


ברצוננו לעדכנכם בפסיקת בית המשפט המחוזי[1] הקובעת, שניכוי בגין כיבוד מותר רק בגין כיבוד במקום העסק ולא מחוצה לו, גם אם מדובר בבית קפה אליו מגיעים בקביעות לפגישות לצרכי העסק.

להלן עיקרי פסק הדין:

לטענת חברת מהילי בע"מ, לצורך פעילות שיווק עסקיה, מתקיימות על ידי נציגיה פגישות עסקיות עם לקוחות בבתי קפה. בדוחות שהוגשו, במהלך השנים, על ידי החברה לפקיד השומה, לא נדרשו בניכוי הוצאות כיבוד מחוץ למקום העיסוק. לאחר מספר שנות פעילות ביקשה החברה מפקיד השומה אישור מראש, להתיר בניכוי הוצאות כיבוד, המוצאות בפגישות בבתי קפה מחוץ למקום העיסוק.

לטענת פקיד השומה לא ניתן לתת אישור מראש להוצאות כיבוד ועל החברה לדרוש הוצאות בהתאם לתקנות מס הכנסה.

החברה הגישה בקשה להגשת תביעה ייצוגית, בטענה שמדובר בהוצאות עסקיות, אקראיות, הקשורות להפקת ההכנסה העסקית.

בית המשפט קבע, כי אין לאשר את התביעה היות ועל פי תקנה 2(1) לתקנות ניכוי הוצאות מסוימות – ניתן לנכות הוצאות כיבוד (כיבוד קל בלבד) רק אם הוצאו במקום העסק – בשיעור של 80% מההוצאות.

כמו כן, לא ניתן לראות בבית הקפה כחלק ממקום העיסוק, למרות קיומן של פגישות עסקיות תדירות בו, שכן היתר זה ירוקן מכל תוכן את הגדרת "מקום עיסוק", כפי שנקבעה בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות, והמתייחסת למקום שבו מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו.

בנוסף, אין מקום לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בתחום דיני המס בטרם מיצה המבקש את האפשרות לדון בבקשה באמצעות דרישת התרת ההוצאות במסגרת דוח מס ("המסלול השומתי").

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  תצ 20306/13 מהילי בע"מ נגד מדינת ישראל – רשות המסים.

דילוג לתוכן